องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโครงการงบบูรณาการ
วันที่เขียน 25/10/2561 14:19:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 11:46:25
เปิดอ่าน: 3022 ครั้ง

สืบเนื่องมาจากที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับงบประมาณโครงการลักษณะ Project Base เป็นจำนวนหลายโครงการ มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหลายคน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามกฎระเบียบ เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว

                  คณะวิศวกรรมฯ ได้มีการจัดบรรยายโดย นางชุลีพันธ์  วงศ์คำตัน เลขานุการคณะ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการเบิกจ่ายเงินโครงการงบบูรณราการ จึงได้สรุปองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้

  1. ขั้นตอนการจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ (ย002)

                              1.1 ร่างแบบขออนุมัติโครงการ โดยการกำหนดกิจกรรมและขั้นตอนในการดำเนินการโครงการ พร้อมทั้งกำหนดค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและให้สอดคล้องกับเอกสารในการของบประมาณ ตามแบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณ (แบบ บก. -02) และขอเสนองบประมาณรายจ่าย (แบบฟอร์มแตกตัวคูณ แบบ บก. -03)

                                         1.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลขออนุมัติโครงการ (ย002) ในระบบ e-project

                               1.3 จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายตามแบบที่กำหนด               

  1. ขั้นตอนการเบิกจากค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                2.1 คู่มือการเบิกจ่ายงบโครงการบูรณาการ (ดังแนบ)   

                                2.2 ตารางรายละเอียดขั้นตอจการขอซื้อ/ขอจ้าง ตามระเบียบฯ พัสดุ (ดังแนบ)               

  1. แบบฟอร์มในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารแนบ

                              3.1 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ

                                     เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)                                     

                              3.2 แบบฟอร์มขออนุมัติให้บุคลากรเป็นวิทยากร โดยได้รับสมนาคุณ

                                     เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)  

 

                              3.3 ขออนุมัติเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร  

        เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)  

                                                      4) หนังสือขออนุมัติให้บุคลากรเป็นวิทยากร โดยได้รับค่าสมนาคุณ

                                                      5) ใบตอบรับเป็นวิทยากร (เคลียร์เงิน)

                                                      6) ใบรายชื่อวิทยากรรับค่าสมนาคุณ (เคลียร์เงิน)

                                                      7) ใบสำคัญรับเงิน (เคลียร์เงิน)

                                                      8) สำเนาบัตรประชาชนวิทยากร (เคลียร์เงิน)

                              3.4 ขออนุมัติค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

        เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)  

                                                      4) รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

                                                      5) บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน (เคลียร์เงิน)            

                                                      6) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

                                                             ราชการ (คลียร์เงิน)

  3.5 ขออนุมัติค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน

        เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)  

                                          4) สำเนาตารางเรียน

                                          5) สำเนาบัติประจำตัวนักศึกษา

                                           6) บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน (เคลียร์เงิน)

                                            7) ใบสำคัญรับเงิน (เคลียร์เงิน)

                                            8) รายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (เคลียร์เงิน)

                             3.6 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับวิทยากร

        เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)  

                                                      4) ใบตอบรับเป็นวิทยากร (เคลียร์เงิน)

                                                      5) สำเนาบัตรประชาชนวิทยากร (เคลียร์เงิน)

                                                      6) รายงานการเดินทาง (เคลียร์เงิน)

                                                             เอกสารแนบ : ใบเสร็จค่าที่พัก+ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)

                             3.7 ขออนุมัติเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

        เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)  

                                                      4) บิลเงินสด (คลียร์เงิน)

                                                      5) สำเนาบัตรประชาชนวิทยากร (เคลียร์เงิน)

                                                      6) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

                             3.8 ขออนุมัติจ้างเหมารถ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

        เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)  

                                                      4) สำเนาบัตรประชาชนคนขับรถ (เคลียร์เงิน)

                                                      5) สำเนาใบขับขี่ (คลียร์เงิน)

                                                      6) สำเนาทะเบียนรถ

                                                      7) บิลเงินสด (เคลียร์เงิน)

                             3.9 ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

        เอกสารแนบ : 1) กำหนดการฝึกอบรม

                                                      2) บันทึกข้อความปะหน้าขออนุมัติโครงการ ย002

                                                      3) แบบขออนุมัติโครงการ (ย002)  

                                                      4) สำเนาบัตรประชาชน

                                                      5) สำเนาทะเบียนบ้าน

                                                      6) สำเนาวุฒิการศึกษา

                                                      7) สำเนา BOOKBANK ธนาคารกรุงไทย

                              3.10 แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ

                              3.11 สัญญายืมเงินทดรองราชการ

เอกสารอ้างอิง (เอกสารแนบเพิ่มเติม)

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=897
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 14:04:58   เปิดอ่าน 2064  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 7:44:39   เปิดอ่าน 2072  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุค...
ขออนุมัติ  เบิกเงิน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 16:11:29   เปิดอ่าน 1960  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง