สรุป สาระสำคัญ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่เขียน 5/6/2560 15:52:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 9:58:44
เปิดอ่าน: 18622 ครั้ง

-

ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับ พรบ. มีดังนี้

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

* ผลของ พรบ. ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

2. พรบ.จัดซือจัดจ้าง มีทั้งหมด 15 หมวด 132 มาตรา

 • มาตรา 1-5 นิยาม
 • มาตรา 6-15 หมวด 1 บททั่วไป
 • มาตรา 16 - 19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
 • มาตรา 20-45  หมวด 3 คณะกรรมการ
 • มาตรา 46-50  หมวด 4 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • มาตรา 51-53 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • มาตรา 54-68 หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรา 69-78 หมวด 7 วิธีการจ้างที่ปรึกษา
 • มาตรา 79-92  หมวด 8 วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
 • มาตรา 93-99 หมวด 9 การทำสัญญา
 • มาตรา 100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
 • มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ประกอบการ
 • มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงาน และการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
 • มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ
 • มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุธรณ์
 • มาตรา 120-121 หมวด 15 บทกำหนดโทษ
 • มาตรา 122-132 บทเฉพาะกาล

3. หน่วยงานของรัฐ

 • ราชการส่วนกลาง
 • ราชการส่วนภูมิภาค
 • ราชการส่วนท้องถิ่น
 • รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 • องค์การมหาชน
 • องค์กรอิสระ
 • องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาล
 • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา
 • หน่วยงานอิสระของรัฐ
 • หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 4. วิธีการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) 
4.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
        4.2 วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
        4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

5. แบบสัญญา

 • เต็มรูป
 • ลดรูป
 • ไม่มีแบบรูป

6. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแบ่งออกเป็น 5 ระยะคือ

 • ระยะที่ 1  วางแผน/จัดทำโครงการและการของบประมาณ
 • ระยะที่ 2 การเตียมการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ระยะที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ระยะที่ 4 การบริหารสัญญา
 • ระยะที่ 5 การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

เอกสารประกอบเพิ่มเติม ศึกษาได้จาก : http://www.okmd.or.th/upload/pdf/2560/Procument/summary-procument-2560.pdf

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=688
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 14:04:58   เปิดอ่าน 2064  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 7:44:39   เปิดอ่าน 2072  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุค...
ขออนุมัติ  เบิกเงิน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 16:11:29   เปิดอ่าน 1960  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง