แนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สำนักงานสีเขียว
วันที่เขียน 6/4/2559 15:27:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 9:40:33
เปิดอ่าน: 3853 ครั้ง

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 7 หมวด ตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับยอดเยี่ยม ในปี 2558 ได้จัดโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว ขึ้น โดยมี รศ. สยาม อรุณศรีมรกต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร แนะแนวทางสู่การเป็น Green Office ซึ่งจะประกอบด้วยการดำเนินกิจกรรม 7 หมวด ตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแนะนำ มีดังนี้ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.2 การวางแผนการดำเนินงาน

1.3 การทบทวนระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office)

2.1 การสื่อสาร การฝึกอบรม

2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

2.4 การจำกัดก๊าซเรือนกระจก

2.5 การขนส่งและการเดินทาง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)

3.1 การใช้พลังงาน

3.2 การใช้น้ำ

3.3 ทรัพยากรอื่นๆ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Office Waste Management)

4.1 การจำกัดของเสียในสำนักงาน

4.2 การจำกัดน้ำเสียในสำนักงาน

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environment)          

5.1 อากาศในสำนักงาน

5.2 แสงในสำนักงาน

5.3 เสียง

5.4 ความน่าอยู่

หมวดที่ 6 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจัดจ้างในสำนักงาน (Green Procurement)  

6.1 การจัดซื้ออุปกรณ์ และการจัดจ้างในสำนักงาน

หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)                                                                   7.1 โครงการและกิจกรรม   

 

ดาว์นโหลด คู่มือ Green Office ได้ที่นี่

ขั้นตอนการปฏิบัติ ในหมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร

การเป็นสำนักงานสีเขียว โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยพฤติกรรมคนในองค์กร

กิจกรรมแนะนำที่สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน
  2. Spot รณรงค์ Green Office
  3. จัดทำขั้นตอนการขอ VDO Conference เพื่อประหยัดค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมต่างๆ ระหว่างวิทยาเขต
  4. การจัดกิจกรรม 5ส
  5. การจัดทำงานวิจัยในลักษณะ R2R เพื่อปรับปรุงพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยสู่สำนักงานสีเขียว
  6. การให้บริการรถรางเพื่อรับส่งนักศึกษา/บุคลากร ระหว่างที่จอดรถ และอาคาร
  7. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  8. การบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ 
  9. การปลูกต้นไม้ ที่มีคุณลักษณะ 5ด คือ ดม ดูด ดื่ม แดก ดู ได้

ถอดบทเรียนโดย นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=510
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 23:50:18   เปิดอ่าน 196  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 18:18:14   เปิดอ่าน 346  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 0:31:13   เปิดอ่าน 473  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 19:51:31   เปิดอ่าน 346  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง