แนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สำนักงานสีเขียว
วันที่เขียน 6/4/2559 15:27:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 7:05:28
เปิดอ่าน: 2172 ครั้ง

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 7 หมวด ตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับยอดเยี่ยม ในปี 2558 ได้จัดโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว ขึ้น โดยมี รศ. สยาม อรุณศรีมรกต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร แนะแนวทางสู่การเป็น Green Office ซึ่งจะประกอบด้วยการดำเนินกิจกรรม 7 หมวด ตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแนะนำ มีดังนี้ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.2 การวางแผนการดำเนินงาน

1.3 การทบทวนระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office)

2.1 การสื่อสาร การฝึกอบรม

2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

2.4 การจำกัดก๊าซเรือนกระจก

2.5 การขนส่งและการเดินทาง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)

3.1 การใช้พลังงาน

3.2 การใช้น้ำ

3.3 ทรัพยากรอื่นๆ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Office Waste Management)

4.1 การจำกัดของเสียในสำนักงาน

4.2 การจำกัดน้ำเสียในสำนักงาน

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environment)          

5.1 อากาศในสำนักงาน

5.2 แสงในสำนักงาน

5.3 เสียง

5.4 ความน่าอยู่

หมวดที่ 6 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจัดจ้างในสำนักงาน (Green Procurement)  

6.1 การจัดซื้ออุปกรณ์ และการจัดจ้างในสำนักงาน

หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)                                                                   7.1 โครงการและกิจกรรม   

 

ดาว์นโหลด คู่มือ Green Office ได้ที่นี่

ขั้นตอนการปฏิบัติ ในหมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร

การเป็นสำนักงานสีเขียว โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยพฤติกรรมคนในองค์กร

กิจกรรมแนะนำที่สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน
  2. Spot รณรงค์ Green Office
  3. จัดทำขั้นตอนการขอ VDO Conference เพื่อประหยัดค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมต่างๆ ระหว่างวิทยาเขต
  4. การจัดกิจกรรม 5ส
  5. การจัดทำงานวิจัยในลักษณะ R2R เพื่อปรับปรุงพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยสู่สำนักงานสีเขียว
  6. การให้บริการรถรางเพื่อรับส่งนักศึกษา/บุคลากร ระหว่างที่จอดรถ และอาคาร
  7. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  8. การบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ 
  9. การปลูกต้นไม้ ที่มีคุณลักษณะ 5ด คือ ดม ดูด ดื่ม แดก ดู ได้

ถอดบทเรียนโดย นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=510
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 5:50:59   เปิดอ่าน 565  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 4:02:53   เปิดอ่าน 494  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 5:26:45   เปิดอ่าน 829  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง