แนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สำนักงานสีเขียว
วันที่เขียน 6/4/2559 15:27:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 18:56:46
เปิดอ่าน: 3573 ครั้ง

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 7 หมวด ตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับยอดเยี่ยม ในปี 2558 ได้จัดโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว ขึ้น โดยมี รศ. สยาม อรุณศรีมรกต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร แนะแนวทางสู่การเป็น Green Office ซึ่งจะประกอบด้วยการดำเนินกิจกรรม 7 หมวด ตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแนะนำ มีดังนี้ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.2 การวางแผนการดำเนินงาน

1.3 การทบทวนระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office)

2.1 การสื่อสาร การฝึกอบรม

2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

2.4 การจำกัดก๊าซเรือนกระจก

2.5 การขนส่งและการเดินทาง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utilization)

3.1 การใช้พลังงาน

3.2 การใช้น้ำ

3.3 ทรัพยากรอื่นๆ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Office Waste Management)

4.1 การจำกัดของเสียในสำนักงาน

4.2 การจำกัดน้ำเสียในสำนักงาน

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environment)          

5.1 อากาศในสำนักงาน

5.2 แสงในสำนักงาน

5.3 เสียง

5.4 ความน่าอยู่

หมวดที่ 6 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจัดจ้างในสำนักงาน (Green Procurement)  

6.1 การจัดซื้ออุปกรณ์ และการจัดจ้างในสำนักงาน

หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)                                                                   7.1 โครงการและกิจกรรม   

 

ดาว์นโหลด คู่มือ Green Office ได้ที่นี่

ขั้นตอนการปฏิบัติ ในหมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร

การเป็นสำนักงานสีเขียว โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยพฤติกรรมคนในองค์กร

กิจกรรมแนะนำที่สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน
  2. Spot รณรงค์ Green Office
  3. จัดทำขั้นตอนการขอ VDO Conference เพื่อประหยัดค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมต่างๆ ระหว่างวิทยาเขต
  4. การจัดกิจกรรม 5ส
  5. การจัดทำงานวิจัยในลักษณะ R2R เพื่อปรับปรุงพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยสู่สำนักงานสีเขียว
  6. การให้บริการรถรางเพื่อรับส่งนักศึกษา/บุคลากร ระหว่างที่จอดรถ และอาคาร
  7. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  8. การบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ 
  9. การปลูกต้นไม้ ที่มีคุณลักษณะ 5ด คือ ดม ดูด ดื่ม แดก ดู ได้

ถอดบทเรียนโดย นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=510
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (การรู้เท่าทันสื่อในสังคมออนไลน์)
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันมีความเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ โซเซียลมีเดีย โดยเฉพาะในประเทศไทย มีการใช้งานโซเซียลมีเดียเพื่อการติดต่อสื่อสาร การจ...
digital  literacy  ข่าวปลอม  สื่อ  ออนไลน์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 9/2/2566 9:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 4:37:04   เปิดอ่าน 356  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 18:55:21   เปิดอ่าน 98852  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง