ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Associate Professor Dr.Willard E.Collier- ผู้วิจัยร่วม(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 60%
2. น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 60%
2. อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2654) 80%
2. นางเบญญาภา หลวงจินา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2654) 10%
3. อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2654) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
2. นางเบญญาภา หลวงจินา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
2. อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 70%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
Improving of Different Factors Affecting on Growth and Quality of Some Ornamental Plants
Improving of Different Factors Affecting on Growth and Quality of Some Ornamental Plants
SFL -64-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ.-64-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
Improving of Different Factors Affecting on Growth and Quality of Some Ornamental Plants
Improving of Different Factors Affecting on Growth and Quality of Some Ornamental Plants
SFL-64-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ.-64-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 22%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 8%
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 80%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Willard Collier E.Tuskegee University, Tuskegee ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
งบบูรณาการ.-63-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.รัชดาภรณ์ จันถาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยหลัก(2565) 45%
2. ดร.วิทยา ทาราศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2565) 10%
3. ดร.วนิสา สุรพิพิธสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2565) 10%
4. ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม(2565) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 12%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยหลัก(2564) 12%
2. พ.อ.รศ.นพ.สุริยา ลือนามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
3. รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
4. ดร.อัจฉรา คำกองแก้วภ่ควิชาวิศวกรรมโลหการ ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 17%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2563) 17%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2563) 17%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2563) 17%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Suphawuth Siriketคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผู้วิจัยร่วม(2563) 17%
2. Nisachon Praoboon นักศึกษา ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
ppp
-

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพงศกร ศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพงศกร ศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 6%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 6%
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 6%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.ยามาระตี ใจสินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
2. อ.ดร.ลภสรดา มุ่งหมายมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Tipparat SaejungApplied Chemistry Program, Department of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. Julinta Don-InApplied Chemistry Program, Department of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Julinta Don-InApplied Chemistry Program, Department of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University ผู้วิจัยร่วม 20%
2. Tipparat SaejungApplied Chemistry Program, Department of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University ผู้วิจัยร่วม 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2563) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
อพ.สธ.-64-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Asscociate Professor Dr. Willard E. Collier- ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 90%
2. น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 51%
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. นายสุรพล จิโน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 9%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวกนกวรรณ กระดาฤกษ์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
2. นางสาวกัญญาพัชรี แก้วโน- ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. นายสุรพล จิโน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายกายสิทธ์ วงศ์ยศ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 51%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 10%
3. นายสุรพล จิโน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 9%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายคณิน ฉัตรชนีพงศ์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Dawika Wongarsaนักศึกษา ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
2. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
3. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Natchaporn Chaengmongkol - ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวพีราดา แก้วทองประคำ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
2. นางสาววิภาวี นิลปะกะ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.-บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด-64-004

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 44%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 8%
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 8%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวลัดดาวัลย์ บวรศักดิ์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.- บริษัท อาหารดีสุขภาพดี จำกัด -64-005

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ - ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ -64-002

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 13%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 16%
3. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 14%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 14%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 7%
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 6%
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 6%
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 5%
9. อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 5%
10. อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
11. อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 5%
12. อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 1%
13. อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม 1%
14. อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 1%
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 1%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒฯ์ บุญชัยศรีคฯะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม 25%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 25%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒฯ์ บุญชัยศรีคฯะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม 25%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวเปี่ยมรัก ริบไธสง- ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพริกไทยและผักแพว ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu
Determination of total phenolic compounds in persicaria odorata AND piper nigrum Using the Folin-ciocalteu method
OT-64-044

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวดวงหฤทัยทิพย์ บุญนูญ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(0) 20%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 12%
3. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม 12%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 12%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 12%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. Nisachon Praoboon- ผู้วิจัยร่วม 20%
2. Suphawuth Siriketคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจัยร่วม 12%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 12%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยหลัก(2564) 12%
2. พ.อ.รศ.นพ.สุริยา ลือนามโรงพยาบาลมงกุฏเกล้า ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
3. รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
4. ดร.อัจฉรา คำกองแก้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายมนตรี โพธิ์ทุม- ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวพรพรรณ เลาหลื่อ- ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ.-64-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.- บริษัท มัลเบอรี่ บางกอก ออแกนิค ฟาร์ม จำกั

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.- บริษัท อาหารดีสุขภาพดี จำกัด -64-005

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 0%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 0%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 0%
4. อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 0%
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 0%
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 0%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
-
Highly Sensitive and Selective Sensing of H2S Gas Using Precipitation and Impregnation?Made CuO/SnO2 Thick Films

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. วิศรุต วาจาชื่น- ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ชลธิดา ปัญจะรักษ์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 25%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย