ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

Preparation of Ethanolic Butterfly Pea Extract Using Microwave Assisted Extraction and Loaded Nanostructured Lipid Carriers: Evaluation of Antioxidant Potential for Stabilization of Fish Oil
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : วท-64-001
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : Preparation of Ethanolic Butterfly Pea Extract Using Microwave Assisted Extraction and Loaded Nanostructured Lipid Carriers: Evaluation of Antioxidant Potential for Stabilization of Fish Oil
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title :
Abstract :

Fresh butterfly pea was extracted with 95% ethanol and analyzed the antioxidant activity

using DPPH scavenging activity and total phenolic content. The total phenolic content of butterfly

pea ethanolic extract (BE) was 26.90?1.12 mg gallic acid equivalents/g of extract and radical DPPH

scavenging activity of ethanolic extract was 27.78?0.12 mg Trolox equivalents/g of extract. The

ethanolic extract-loaded Nanostructured Lipid Carriers called BE-NLC was prepared by the high

shear homogenization method using compritol 888 ATO, miglyol oil, poloxamer 188, extract and

tween 80 and then determined the particle size, polydispersity index, zeta potential and entrapment

efficiency. The results showed that the morphology of the BE-NLC was spherical. The entrapment

efficiency of extract was 72.51?1.11% in NLC system. Antioxidant potential of BE and BE-NLC for

stabilization of fish oil was evaluated and compared with butylated hydroxy toluene (BHT) as

synthetic antioxidant. This antioxidant potential was evaluated by the estimation of peroxide values

(PVs) of catfish oil by treated with natural antioxidants (BE and BE-NLC) and BHT by incubating at

65?C for a period of 12 days. The results revealed that BHT had higher antioxidant activity than BE

and BE-NLC in fish oil. In addition, treatment containing BE-NLC and BHT in fish oil performed

similar PVs after the 4 days. However, the antioxidant activity of BE-NLC was higher than that of

BE in stabilization of fish oil.

Keyword : Antioxidant, Butterfly Pea, Nanostructured Lipid Carriers, Fish Oil
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยหลัก
(2563)
60 ไม่ระบุ
2 Tipparat Saejung
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Applied Chemistry Program, Department of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
20 ไม่ระบุ
3 Julinta Don-In
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Applied Chemistry Program, Department of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
20 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/10/2563 ถึง 30/9/2564
ประเภทแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว ส่วนตัวของผู้วิจัย
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
18 มกราคม 2564
วารสารที่ตีพิมพ์ : Key Engineering Material
ฉบับที่ : 873
หน้า :
ระดับการนำเสนอ :
เจ้าของวารสาร : Trans Tech Publications
1
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021