ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

โครงการศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช ; กระดูกไทเทเนียมสั่งตัดเฉพาะบุคคลด้วยการพิมพ์โลหะสามมิติ
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : chula-64-001
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : กำลังดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : โครงการศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช ; กระดูกไทเทเนียมสั่งตัดเฉพาะบุคคลด้วยการพิมพ์โลหะสามมิติ
บทคัดย่อ :
คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Biomedical engineering research center ; Individualized 3D-printed titanium bone implants and devices
Abstract :
Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : Eco
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยหลัก
(2564)
12 ไม่ระบุ
2 พ.อ.รศ.นพ.สุริยา ลือนาม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
12 ไม่ระบุ
3 รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
12 ไม่ระบุ
4 ดร.อัจฉรา คำกองแก้ว
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภ่ควิชาวิศวกรรมโลหการ
ผู้วิจัยร่วม
(2564)
12 ไม่ระบุ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยร่วม
12 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/10/2563 ถึง 30/9/2564
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,680,500.00
   รวมจำนวนเงิน : 4,680,500.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021