ค่าคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าในช่วงโดยข้อเสนอใหม่
นักวิจัย :
นางสาวลัดดาวัลย์ บวรศักดิ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :