การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลผงจากผลตะขบ ของชุมชนบ้านป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
23/03/2563 - 22/03/2564
บทคัดย่อ :