แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,591,605.00 18,345,700.00
รวมทั้งหมด : 19,937,305.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
789,047.00 6,423,270.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 789,047.00 0.00 0.00 6,423,270.00 0.00
รวมทั้งหมด : 7,212,317.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 19,937,305.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 7,212,317.00 0.00 7,212,317.00 0.00
1.วช.-65-013 การพัฒนาผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม นวัตกรวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2,707,500.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,083,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
285,000.00
รวม :4,075,500.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร (30)
คณะบริหารธุรกิจ
1,222,650.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช (25)
คณะบริหารธุรกิจ
1,018,875.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ (25)
คณะบริหารธุรกิจ
1,018,875.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์ (20)
คณะบริหารธุรกิจ
815,100.00
รวม0.004,075,500.000.00
2.มจ.1-66-02-010 การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ของภาคเหนือและการพัฒนาโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
441,000.00
รวม :441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง (40)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (30)
คณะบริหารธุรกิจ
132,300.00
รวม0.00132,300.000.00
3.มจ.2-66-019 อิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ (100)
คณะบริหารธุรกิจ
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
4.มจ.2-66-022 การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร (100)
คณะบริหารธุรกิจ
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
5.มจ.2-66-025 การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนบ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
รวม :25,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น (60)
คณะบริหารธุรกิจ
15,000.00
น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง (40)
คณะบริหารธุรกิจ / สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม0.0015,000.000.00
6.มจ.2-66-028 ภาวะการมีงานทำ และผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการเงินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม (100)
คณะบริหารธุรกิจ
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
7.มจ.1-66-03-010 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์เปรียบเทียบระหว่างปริมาณผลผลิต การบริโภคในประเทศ และการส่งออกลำไย โดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น (75)
คณะบริหารธุรกิจ
220,500.00
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน (25)
คณะบริหารธุรกิจ / สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ / งานบริหารและธุรการ
รวม0.00220,500.000.00
8.มจ.1-66-05-005 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอินทผลัมแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงการค้าและเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
61,740.00
รวม :61,740.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
นายนัฐพล ตั้งสุภูมิ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (5)
คณะบริหารธุรกิจ
3,087.00
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร. ศิลา กิตติวัชนะ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
ดร. สุธาสินี ญาณภักดี (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม0.003,087.000.00
9.สวก.-66-004.1 แพลตฟอร์มการทำฟาร์มลำไยสมัยใหม่ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,292,000.00
รวม :2,292,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (70)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (10)
คณะบริหารธุรกิจ
229,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.00229,200.000.00
10.มจ.2-66-020 ผลกระทบของความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม (60)
คณะบริหารธุรกิจ
6,000.00
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล (40)
คณะบริหารธุรกิจ
4,000.00
รวม0.0010,000.000.00
11.มจ.2-66-023 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล (100)
คณะบริหารธุรกิจ
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
12.มจ.2-66-026 การบริหารต้นทุนและการวางแผนกำไรของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมชาติของบ้านห้วยน้ำกืน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
รวม :25,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ (100)
คณะบริหารธุรกิจ
25,000.00
รวม0.0025,000.000.00
13.สวก.-66-008 โครงการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
7,084,000.00
รวม :7,084,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก (20)
คณะบริหารธุรกิจ
1,416,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม0.001,416,800.000.00
14.มจ.2-66-048 ประเมินภาวะการมีงานทำและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
อาจารย์สุชีรา ขยาย (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
รวม0.0010,000.000.00
15.มจ.2-66-052 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
รวม0.0010,000.000.00
16.มจ.1-66-06-008 การตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ลำไยอินทรีย์จากการทดสอบรับประทานแบบไม่ให้ทราบสายพันธุ์ และปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
96,040.00
รวม :96,040.00
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช (100)
คณะบริหารธุรกิจ
96,040.00
รวม0.0096,040.000.00
17.มจ.1-66-06 แผนงาน : นวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
68,260.00
รวม :68,260.00
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช (100)
คณะบริหารธุรกิจ
68,260.00
รวม0.0068,260.000.00
18.วช.-66-016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพจากรากและเหง้ากระชายขาว ในรูปแบบลูกอม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
749,000.00
รวม :749,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (25)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (20)
คณะบริหารธุรกิจ
149,800.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ (5)
[นอก] กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (5)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม (5)
คณะบริหารธุรกิจ
37,450.00
รวม0.00187,250.000.00
19.มจ.2-66-027 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับเครื่องสร้างสูตรปุ๋ยแม่นยำระดับไอออน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณของหน่วยงาน
25,000.00
รวม :25,000.00
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ (100)
คณะบริหารธุรกิจ
25,000.00
รวม0.0025,000.000.00
20.มจ.2-66-030 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
ทุนงบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ (100)
คณะบริหารธุรกิจ
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
21.RPF-65-005 การจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
มูลนิธิโครงการหลวง
440,200.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
3,455,000.00
รวม :3,895,200.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (10)
คณะบริหารธุรกิจ
389,520.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นายวสุ ไชยศรีหา (5)
สำนักงานมหาวิทยาลัย / กองเทคโนโลยีดิจิทัล / งานวิจัยและพัฒนา
รวม0.00389,520.000.00
22.มจ.2-66-066 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว (10)
คณะบริหารธุรกิจ
1,000.00
รวม0.009,000.000.00
23.มจ.1-66-05-005.3 ไวน์อินทผลัมแอลกอฮอล์ต่ำและแคลอรี่ต่ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวม :205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี (55)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (15)
คณะบริหารธุรกิจ
30,759.75
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายศิลา กิตติวัชนะ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.0030,759.750.00
24.มจ.1-66-08-012 ผลของการใช้แอปพลิเคชั่น MJU Health ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความ ดันโลหิตสูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
220,500.00
รวม :220,500.00
อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง (60)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (20)
คณะบริหารธุรกิจ
44,100.00
นางเพลินจิตร คำเสน (10)
[นอก] สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชี่ยงใหม่
อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว (5)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง (5)
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม0.0044,100.000.00
25.มจ.2-66-018 ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกับผลการดำเนินงานของบริษัท
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต (100)
คณะบริหารธุรกิจ
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
26.มจ.2-66-021 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี กรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิง และการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ (100)
คณะบริหารธุรกิจ
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
27.มจ.2-66-029 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม (100)
คณะบริหารธุรกิจ
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
28.OLUM.-66-001 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
250,000.00
รวม :250,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก (50)
คณะบริหารธุรกิจ
125,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม0.00125,000.000.00
29.มจ.2-66-049 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
อาจารย์สุชีรา ขยาย (20)
คณะบริหารธุรกิจ
2,000.00
รวม0.0010,000.000.00