แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
555,740.00 0.00
รวมทั้งหมด : 555,740.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
435,494.00 0.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
435,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 435,494.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 555,740.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 435,494.00 435,494.00 0.00 0.00
1.มจ.1-66-05-004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมมารดาหลังคลอด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
135,240.00
รวม :135,240.00
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี (50)
คณะพยาบาลศาสตร์
67,620.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (15)
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
นาง อมรเลิศ พันธ์วัตร์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์บุษกร ยอดทราย (10)
คณะพยาบาลศาสตร์
13,524.00
รวม81,144.000.000.00
2.มจ.3-66-004 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มและแนวทางช่วยเหลือผู้สูงอายุจากการพลัดตกหกล้มในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ (100)
คณะพยาบาลศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
3.มจ.1-66-007 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนต่อพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ดูแล
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง (100)
คณะพยาบาลศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
4.มจ.3-66-006 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินเขตชุมชนเทศบาลหนองหารตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ (100)
คณะพยาบาลศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00
5.มจ.1-66-08-012 ผลของการใช้แอปพลิเคชั่น MJU Health ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความ ดันโลหิตสูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
220,500.00
รวม :220,500.00
อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง (60)
คณะพยาบาลศาสตร์
132,300.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (20)
คณะบริหารธุรกิจ
นางเพลินจิตร คำเสน (10)
[นอก] สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชี่ยงใหม่
อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว (5)
คณะพยาบาลศาสตร์
11,025.00
อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง (5)
คณะพยาบาลศาสตร์
11,025.00
รวม154,350.000.000.00
6.มจ.3-66-005 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ (100)
คณะพยาบาลศาสตร์
50,000.00
รวม50,000.000.000.00