แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
559,706.00 16,688,609.00
รวมทั้งหมด : 17,248,315.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
330,733.00 9,181,049.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 330,733.00 0.00 0.00 9,181,049.00 0.00
รวมทั้งหมด : 9,511,782.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 17,248,315.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 9,511,782.00 0.00 9,511,782.00 0.00
1.สป.อว.-65-001 ความเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
520,000.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
346,600.00
รวม :866,600.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (100)
คณะศิลปศาสตร์
866,600.00
รวม0.00866,600.000.00
2.มจ.1-66-05-004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมมารดาหลังคลอด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
135,240.00
รวม :135,240.00
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี (50)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (15)
คณะศิลปศาสตร์
20,286.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
นาง อมรเลิศ พันธ์วัตร์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์บุษกร ยอดทราย (10)
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม0.0020,286.000.00
3.มจ.1-66-09-003.3 การศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด19 ในชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลัง Covid19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
109,466.00
รวม :109,466.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (70)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (10)
คณะศิลปศาสตร์
10,946.60
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รวม0.0010,946.600.00
4.วช.-66-006 การพัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรการสร้างภูมิรู้ดิจิทัล เพื่อป้องกันการรังแกบนโลกออนไลน์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3,000,000.00
รวม :3,000,000.00
อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ (50)
คณะศิลปศาสตร์
1,500,000.00
รวม0.001,500,000.000.00
5.สป.อว.-66-001 การพัฒนารูปแบบการเป็นเกษตรสร้างสรรค์ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
489,600.00
รวม :489,600.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ (100)
คณะศิลปศาสตร์
489,600.00
รวม0.00489,600.000.00
6.บพข.-66-004 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
5,580,000.00
รวม :5,580,000.00
อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร (50)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ (30)
คณะศิลปศาสตร์
1,674,000.00
นายปณต ประคองทรัพย์ (10)
[นอก] สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ผศ.จันทร์จิตร เธียรสิริ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รวม0.001,674,000.000.00
7.มจ.2-66-059 การพัฒนาแชทบอทโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวม :20,000.00
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ (50)
คณะศิลปศาสตร์
10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด (10)
คณะศิลปศาสตร์
2,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ (10)
คณะศิลปศาสตร์
2,000.00
อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต (10)
คณะศิลปศาสตร์
2,000.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (10)
คณะศิลปศาสตร์
2,000.00
อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง (10)
คณะศิลปศาสตร์
2,000.00
รวม0.0020,000.000.00
8.มจ.2-66-062 การศึกษาอัตราโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทคณะศิลปศาสตร์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
15,000.00
รวม :15,000.00
น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ (70)
คณะศิลปศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ / งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร (10)
คณะศิลปศาสตร์
1,500.00
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล (10)
คณะศิลปศาสตร์
1,500.00
อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ (10)
คณะศิลปศาสตร์
1,500.00
รวม0.004,500.000.00
9.มจ.2-66-065 พฤติกรรมการเรียน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการเรียนรายวิชาการวิจัยด้านการสื่อสารของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ (50)
คณะศิลปศาสตร์
5,000.00
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ (50)
คณะศิลปศาสตร์
5,000.00
รวม0.0010,000.000.00
10.มข.-67-001 การศึกษาสมรรถนะดิจิทัลในการทำงานด้านเลขานุการของนักศึกษาวิชาชีพเลขานุการในประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80,000.00
รวม :80,000.00
อ.ดร.สุวรรณ ห้วยหงษ์ทอง (60)
[นอก] มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช (20)
คณะศิลปศาสตร์
16,000.00
อ.ปดิวรัดดา เหล่านายอ (20)
[นอก] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
รวม0.0016,000.000.00
11.สสส.-66-001 การควบคุมพฤติกรรมและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ในภาคเหนือภายใต้แนวทางการเปลี่ยนแปลงทางเพศภาวะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
157,570.00
รวม :157,570.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ (100)
คณะศิลปศาสตร์
157,570.00
รวม0.00157,570.000.00
12.วช.-66-009 นิราศหริภุญชัย การสร้างสรรค์นาฏกรรมล้านนาร่วมสมัย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
700,000.00
รวม :700,000.00
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี (60)
คณะศิลปศาสตร์
420,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ (10)
คณะศิลปศาสตร์
70,000.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ (10)
คณะศิลปศาสตร์
70,000.00
ผศ.ดร. ธนภรณ์ แสนอ้าย (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ (10)
คณะศิลปศาสตร์
70,000.00
รวม0.00630,000.000.00
13.มจ.2-66-017 การพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษด้านการเกษตรสำหรับนักศึกษาไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
20,000.00
รวม :20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (100)
คณะศิลปศาสตร์
20,000.00
รวม0.0020,000.000.00
14.มธ.-66-001 การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทางวัฒนธรรมเมืองโบราณเขลางค์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
400,000.00
รวม :400,000.00
ผศ.ดร.โขมศรี มีภักดี (50)
[นอก] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ (50)
คณะศิลปศาสตร์
200,000.00
รวม0.00200,000.000.00
15.มจ.2-66-054 การกลายเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษาผู้ประกอบการสินค้าที่ระลึกและงานหัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
40,000.00
รวม :40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (75)
คณะศิลปศาสตร์
30,000.00
อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ (25)
คณะศิลปศาสตร์
10,000.00
รวม0.0040,000.000.00
16.มจ.2-66-057 การศึกษาเครื่องหอมไทยที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวม :20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด (100)
คณะศิลปศาสตร์
20,000.00
รวม0.0020,000.000.00
17.มจ.2-66-060 ผลของการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่ความหนักสูงกับการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ความหนักปานกลางร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายที่มีต่อองค์ประกอบของร่างกาย ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อในวัยรุ่นชายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
25,000.00
รวม :25,000.00
อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต (100)
คณะศิลปศาสตร์
25,000.00
รวม0.0025,000.000.00
18.มจ.2-66-063 การศึกษากลวิธีการแปลและปัญหาในการแปลคู่ภาษาอังกฤษ-ไทย โดย Bing Chat (GPT-4) และ Google Bard ผ่านบทความเชิงสารคดีภาษาอังกฤษและภาษาไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวม :20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล (100)
คณะศิลปศาสตร์
20,000.00
รวม0.0020,000.000.00
19.บพข.-66-001.1 ศักยภาพและความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
1,574,990.00
รวม :1,574,990.00
อาจารย์ ดร.จรรยวรรธ สุธรรมา (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์หทัยรัตน์ สวัสดี (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ (15)
คณะศิลปศาสตร์
236,248.50
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (15)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์สไปทิพย์ มงคลนิมิตร์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวม0.00236,248.500.00
20.วช.-66-008 การยกระดับหัตถศิลป์ไทใหญ่ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ (20)
คณะศิลปศาสตร์
200,000.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (16)
คณะศิลปศาสตร์
160,000.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ (16)
คณะศิลปศาสตร์
160,000.00
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา (16)
คณะศิลปศาสตร์
160,000.00
อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค (16)
คณะศิลปศาสตร์
160,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ (16)
คณะศิลปศาสตร์
160,000.00
รวม0.001,000,000.000.00
21.UNESA-66-001 Pengembangan Video Interaktif untuk Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa BIPA Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
224,785.00
รวม :224,785.00
Prof.Dr.Bambang Yulianto (25)
[นอก] Universitas Negeri Surabaya
Prima Vidya Asteria (25)
[นอก] Universitas Negeri Surabaya
Prof.Dr.Iman Suyitno (16)
[นอก] Universitas Negeri Malang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ (16)
คณะศิลปศาสตร์
35,965.60
Irhamna Nirbhaya Carreca (16)
[นอก] Kece TV Universitas Negreri Surabaya
รวม0.0035,965.600.00
22.อพ.สธ.-66-023 การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับ สู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา (100)
คณะศิลปศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
23.มจ.2-66-053 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และการออกแบบการสื่อสารเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยละครภาพยนตร์ในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
40,000.00
รวม :40,000.00
อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ (50)
คณะศิลปศาสตร์
20,000.00
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี (25)
คณะศิลปศาสตร์
10,000.00
อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา (25)
คณะศิลปศาสตร์
10,000.00
รวม0.0040,000.000.00
24.มจ.2-66-056 การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเพลงลูกทุ่งระหว่าง พ.ศ.2530-2566 : ภาพสะท้อนสังคมไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
20,000.00
รวม :20,000.00
อาจารย์ ดร.ลักขณา ชาปู่ (100)
คณะศิลปศาสตร์
20,000.00
รวม0.0020,000.000.00
25.มจ.2-66-064 ภาพสะท้อนของคำกลอนคู่ที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าจีน อำเภอพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี (100)
คณะศิลปศาสตร์
10,000.00
รวม0.0010,000.000.00
26.สอวช.-65-001 พลังทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาในการควคุมและจัดการโรคระบาด โควิด-19
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
420,970.00
รวม :420,970.00
อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ (40)
คณะศิลปศาสตร์
168,388.00
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (30)
คณะศิลปศาสตร์
126,291.00
อาจารย์พสุนิต สารมาศ (30)
คณะศิลปศาสตร์
126,291.00
รวม0.00420,970.000.00
27.DAI Global-66-001 Governance, Social Cohesion and Conflict Research and Learning Project, Chiang Mai (Third Round)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
DAL Global,LLC, Thailand Together
1,594,094.00
รวม :1,594,094.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป (26)
คณะศิลปศาสตร์
414,464.44
อาจารย์พีรดา ประจงการ (20)
คณะศิลปศาสตร์
318,818.80
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (18)
คณะศิลปศาสตร์
286,936.92
อาจารย์พสุนิต สารมาศ (18)
คณะศิลปศาสตร์
286,936.92
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ (18)
คณะศิลปศาสตร์
286,936.92
รวม0.001,594,094.000.00
28.วช.-66-007 การสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวม :600,000.00
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี (60)
คณะศิลปศาสตร์
360,000.00
นายกิตติพงษ์ อินทรัศมี (40)
[นอก] มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รวม0.00360,000.000.00
29.อพ.สธ.-66-017 คืนเห็ดถอบสู่ป่า เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (50)
คณะศิลปศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
30.อพ.สธ.-66-024 การศึกษารูปแบบการใช้พืชพื้นถิ่น ในการออกแบบสวนบำบัดในพื้นที่โรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช (60)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
นายธวัชชัย มานิตย์ (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม / สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ (10)
คณะศิลปศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
31.มจ.2-66-055 การศึกษาบทบาทด้านพันธกิจสัมพันธ์ของนักวิชาชีพสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
25,000.00
รวม :25,000.00
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช (80)
คณะศิลปศาสตร์
20,000.00
อาจารย์ ดร.สุวรรณี ห้วยหงส์ทอง (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวม0.0020,000.000.00
32.มจ.2-66-058 การรับรู้อัตลักษณ์และพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นแบบโอมากาเสะ: กรณีศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
25,000.00
รวม :25,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด (70)
คณะศิลปศาสตร์
17,500.00
อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล (30)
คณะศิลปศาสตร์
7,500.00
รวม0.0025,000.000.00
33.มจ.2-66-061 นิทานพื้นบ้านไทยที่ปรากฏในการประกวดชุดประจำชาติมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปีพ.ศ. 2556-2566
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
25,000.00
รวม :25,000.00
อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ (60)
คณะศิลปศาสตร์
15,000.00
อาจารย์จิราภา สุภา (40)
คณะศิลปศาสตร์
10,000.00
รวม0.0025,000.000.00