แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
6,872,100.00 42,971,975.00
รวมทั้งหมด : 49,844,075.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
4,830,268.00 19,356,967.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 4,830,268.00 0.00 0.00 19,356,967.00
รวมทั้งหมด : 24,187,235.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 49,844,075.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 24,187,235.00 0.00 0.00 24,187,235.00
1.ชัยพัฒนา.-64-001/65-001/66-001 โครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปีที่3
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิชัยพัฒนา
2,874,920.00
รวม :2,874,920.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (45)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,293,714.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,149,968.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
287,492.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท (5)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
143,746.00
รวม0.000.002,874,920.00
2.ชัยพัฒนา.-64-002/65-002/66-002 โครงการการรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ปีที่3
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มูลนิธิชัยพัฒนา
1,394,400.00
รวม :1,394,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (45)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
627,480.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
557,760.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
209,160.00
รวม0.000.001,394,400.00
3.RPF-66-002 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยีย มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชักนำการสร้างตาดอกไฮเดรนเยียเพื่อผลิตไม้กระถางตลอดปี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
18,000.00
รวม :18,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ (90)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
16,200.00
นายประถม ทองเซอร์ (5)
[นอก] มูลนิธิโครงการหลวง
นายประสานศาสน์ มูลแก้ว (5)
[นอก] มูลนิธิโครงการหลวง
รวม0.000.0016,200.00
4.GIZ-66-002 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการการผลิตมันฝรั่งเพื่อความยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)
2,998,296.00
รวม :2,998,296.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2,398,636.80
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.002,398,636.80
5.มจ.1-66-01-011 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตลำไยปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
931,000.00
รวม :931,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
232,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
139,650.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
139,650.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
139,650.00
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ (15)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นางจิรนันท์ เสนานาญ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รวม0.000.00651,700.00
6.มจ.1-66-05-006 การพัฒนาสูตรชาสมุนไพรเมล็ดตะไคร้ต้นที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวม :245,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผศ. ดร. อัจฉราภรณฺ์ อ่อนตะวงศ์ (30)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
24,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
24,500.00
รวม0.000.0049,000.00
7.มจ.1-66-08-005 นวัตกรรมถ่านชีวภาพดัดแปลงเพื่อการจัดการซากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรสำหรับพัฒนาชุมชนเกษตรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
24,000.00
รวม :24,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2,400.00
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (7)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (7)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,680.00
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (7)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,680.00
รวม0.000.005,760.00
8.มจ.1-66-01 แผนงาน : ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากฐานชีวภาพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
168,640.00
รวม :168,640.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
168,640.00
รวม0.000.00168,640.00
9.สวก.-66-001 แอพพลิเคชัน C_STOCK เพื่อการจัดการปุ๋ยสำหรับการเกษตรภายใต้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,006,000.00
รวม :2,006,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
802,400.00
ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม0.000.00802,400.00
10.มจ.2-66-012 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชาที่ปลูกในโรงเรือนและปลูกกลางแจ้ง (รอบปลูกที่2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
111,000.00
รวม :111,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
66,600.00
สุนิษา นนทธิ (15)
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
ปิยวรรณ พันโสดา (15)
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิทยาการสมุนไพร
สุดารัตน์ ศรีภักดิ์ (10)
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
รวม0.000.0066,600.00
11.อพ.สธ.-66-007.3 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการอนุบาลและการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องคำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.000.00
12.อพ.สธ.-66-021 โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของฝักยาวพุ่มพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.00
รวม0.000.000.00
13.สนช-66-003 โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4,378,547.00
รวม :4,378,547.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (70)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
656,782.05
รวม0.000.00656,782.05
14.มจ.2-66-032 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตชาสมุนไพรของชุมชนพื้นที่ดอยสุเทพ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
8,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,000.00
รวม0.000.0010,000.00
15.มจ.2-66-040 การใช้สารพาโคลบิวทราโซลชะลอการเจริญเติบโตในการผลิตมันหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
16.มจ.2-66-043 ประสิทธิภาพของอินทรียวัตถุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นวัสดุเพาะกล้าบางชนิด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
17.ปตท.-67-002 ศึกษาประเมินข้อมูลกรณีฐาน (Baseline) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้โครงการการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย และโครงการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่วนอุทยานสันผาพญาไพร, วนอุทยานน้ำตกตาดควัน, วนอุทยานห้วยน้ำช้าง, วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง, อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, อุทยานแห่งชาติภูซาง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และวนอุทยานน้ำตกน้ำมิน จังหวัดพะเยา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,645,216.00
รวม :2,645,216.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,322,608.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,058,086.40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (7)
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (3)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม0.000.002,380,694.40
18.มจ.2-65-071 ผลของกรรมวิธีการอบแห้งที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารให้ความหวาน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในหญ้าหวาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
20,000.00
รวม :20,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4,000.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
4,000.00
รวม0.000.008,000.00
19.อพ.สธ.-66-001 การศึกษาองค์ประกอบสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
200,000.00
รวม :200,000.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40,000.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
40,000.00
รวม0.000.0080,000.00
20.มจ.1-66-01-006 การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มแคนนาบีสด้วยเทคโนโลยีเร่งระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
735,000.00
รวม :735,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ (70)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
514,500.00
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
220,500.00
รวม0.000.00735,000.00
21.มจ.1-66-01-016.1 การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาเพื่อต้านทานต่อโรคจุดสนิม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
279,300.00
รวม :279,300.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
139,650.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
139,650.00
รวม0.000.00279,300.00
22.มจ.1-66-03-005 การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวคุณค่าทางโภชนาการสูงภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
176,400.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
117,600.00
รวม0.000.00294,000.00
23.มจ.1-66-08-005.3 การถ่ายทอดและการยอมรับเทคโนโลยี และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรม ต้นแบบถ่านชีวภาพดัดแปลงสำหรับชุมชนเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
216,000.00
รวม :216,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
75,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (25)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
43,200.00
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
43,200.00
รวม0.000.00162,000.00
24.มจ.2-66-013 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชา 8 สายพันธุ์ที่ปลูกในโรงเรือน (รอบปลูกที่1)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
150,000.00
รวม :150,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
90,000.00
สุนิษา นนทธิ (15)
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
นางสาวบุษยา โพธิ์ทอง (15)
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
สุดารัตน์ ศรีภักดิ์ (10)
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
รวม0.000.0090,000.00
25.สวก.-66-004.1 แพลตฟอร์มการทำฟาร์มลำไยสมัยใหม่ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,292,000.00
รวม :2,292,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (70)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
229,200.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (10)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.00229,200.00
26.อพ.สธ.-66-005 การศึกษาวิธีการดูดซับกลิ่นหอมดอกกล้วยไม้ด้วยเซียร์บัตเตอร์และศึกษาวิธีการใช้ไลโพโซมบรรจุกลิ่นหอมจากกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.00
รวม0.000.000.00
27.อพ.สธ.-66-019 การรวบรวมและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกพื้นเมือง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ (20)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
รวม0.000.000.00
28.อพ.สธ.-66-022 การจัดการความรู้และการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (50)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.000.00
29.สวก.-66-006.2 การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความสูญเสียของลำไยอีดอ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,226,456.00
รวม :1,226,456.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
306,614.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (12)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
147,174.72
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (12)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
147,174.72
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม (12)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ (12)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (12)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ (12)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.000.00600,963.44
30.สวก.-66-008 โครงการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
7,084,000.00
รวม :7,084,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,416,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก (20)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม0.000.001,416,800.00
31.มจ.2-66-035 การพัฒนาสูตรลูกชุบเสริมอินซูลินจากแก่นตะวัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
32.มจ.2-66-038 การศึกษาดินปลูกในแปลงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพริกและข้าวโพดอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
3,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (5)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
500.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (5)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
500.00
รวม0.000.0010,000.00
33.มจ.2-66-041 ผลของช่วงเวลาการกำจัดวัชพืชต่อชนิดของวัชพืชเด่นและการเจริญเติบโตของข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
34.ธนา บลอซซั่ม-66-001 ผลของการฉีดปุ๋ยทางใบ Nutri Plus-1 และ Nutri Plus-2 ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตข้าว
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ธนา บลอซซั่ม จำกัด
200,000.00
รวม :200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60,000.00
รวม0.000.00130,000.00
35.บพข.-66-001 ระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและการเพิ่มมูลค่าเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีที่2
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
5,482,704.00
รวม :5,482,704.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (25)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,096,540.80
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม0.000.001,096,540.80
36.มจ.1-66-01-010 การพัฒนาสายพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ตอบสนองต่อความยาวช่วงแสงเพื่อการผลิตตลอดปี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
196,000.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
196,000.00
รวม0.000.00392,000.00
37.มจ.1-66-01-013 การพัฒนาคุณภาพสีผิวของผลลำไยโดยการใช้สารพาโคบิวทราโซลและสารป้องกันกำจัด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ (50)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
98,000.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
39,200.00
รวม0.000.00137,200.00
38.มจ.1-66-01-016 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาต้านทานโรคจุดสนิมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
4,900.00
รวม :4,900.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน (30)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1,470.00
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ (17)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
833.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (17)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
833.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (6)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
294.00
รวม0.000.003,430.00
39.มจ.1-66-01-016.3 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับโรคจุดสนิมในปทุมมา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
295,960.00
รวม :295,960.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน (80)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
59,192.00
รวม0.000.0059,192.00
40.มจ.1-66-09-005 การยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงสำเร็จรูปพาสเจอร์ไรซ์สู่ความมั่นคงทางอาหารด้วยฐานนวัตกรรมชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวม :245,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
24,500.00
รวม0.000.0024,500.00
41.อบจ.ชม.-66-001 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
500,000.00
รวม :500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร (20)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ (16)
คณะวิทยาศาสตร์
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ (16)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ (16)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (16)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
80,000.00
อาจารย์ศริญณา มาปลูก (16)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.0080,000.00
42.มจ.2-66-034 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตเหง้าของต้นว่านน้ำด้วยค่าดัชนีเก็บเกี่ยว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
43.มจ.2-66-037 การใช้เทคโนโลยีพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคมีป้องกันเชื้อราเพื่อควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวในระยะต้นกล้าของพริก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
44.มจ.2-66-045 การศึกษากรรมวิธีการจัดการด้านปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ กข 83
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2,000.00
รวม0.000.002,000.00
45.สวก.-66-009 นวัตกรรมฐานข้อมูลดินและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยใช้แบบจำลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขและระบบวิทยาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการวางแผนด้านการเกษตร (ปี 2)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
2,513,000.00
รวม :2,513,000.00
รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่ (35)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
502,600.00
ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.00502,600.00
46.RPF-65-005 การจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
มูลนิธิโครงการหลวง
440,200.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
3,455,000.00
รวม :3,895,200.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
973,800.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (10)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
389,520.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
389,520.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
389,520.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
389,520.00
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
389,520.00
นายวสุ ไชยศรีหา (5)
สำนักงานมหาวิทยาลัย / กองเทคโนโลยีดิจิทัล / งานวิจัยและพัฒนา
รวม0.000.002,921,400.00
47.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-65-001 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศริ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
1,767,000.00
รวม :1,767,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (0)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
883,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (30)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
รวม0.000.00883,500.00
48.RPF-66-001 ศึกษาวิธีการใช้และอัตราอลูมินั่มซัลเฟตและซัลเฟอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสีดอกไฮเดรนเยีย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
276,000.00
รวม :276,000.00
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ (45)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
124,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
96,600.00
นายประสานศาสน์ มูลแก้ว (20)
[นอก] ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
รวม0.000.00220,800.00
49.มจ.1-66-01-004 การศึกษาแบคทีเรียพีจีพีอาร์ที่มีศักยภาพในการลดผลกระทบจากการขาดน้ำในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
441,000.00
รวม :441,000.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
264,600.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
88,200.00
นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย (20)
[นอก] กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว
รวม0.000.00352,800.00
50.มจ.1-66-01-015 การพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงและการเพิ่มศักยภาพการผลิตในการสกัดกลิ่นหอมของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้บางชนิดเพื่อเป็นต้นแบบการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเครื่องสำอางและการอนุรักษ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
374,360.00
รวม :374,360.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
224,616.00
น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / ฝ่ายกิจการพิเศษ
นายบุญตัน สุเทพ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / ฝ่ายกิจการพิเศษ
น.ส.จีระนันท์ ตาคำ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / ฝ่ายกิจการพิเศษ
น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / ฝ่ายกิจการพิเศษ
รวม0.000.00224,616.00
51.มจ.1-66-01-016.2 การจำแนกชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคจุดสนิมของปทุมมาและการประเมินความต้านทานโรคของสายพันธุ์ลูกผสม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
301,840.00
รวม :301,840.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
301,840.00
รวม0.000.00301,840.00
52.มจ.1-66-03-006 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยการจัดการธาตุอาหารสำหรับแบบเฉพาะที่โดยผ่านแอพพลิเคชั่น C_STOCK และชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาหลักการเชิงแสง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง (75)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
220,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม0.000.00220,500.00
53.มจ.1-66-05-007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรต้นแบบจากผลไม้ท้องถิ่นเมืองหนาว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวม :245,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (70)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
171,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
36,750.00
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม0.000.00208,250.00
54.มจ.1-66-06-001 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่ม Firmicutes และ Proteobacteria ในสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะแล้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
259,700.00
รวม :259,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (50)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
51,940.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู (10)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.0051,940.00
55.มจ.1-66-03 แผนงาน : นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัด กระบวนการผลิต และบริหารจัดการเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
71,400.00
รวม :71,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
71,400.00
รวม0.000.0071,400.00
56.มจ.2-66-011 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชาที่ปลูกในโรงเรือนและปลูกกลางแจ้ง (รอบปลูกที่1)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
131,000.00
รวม :131,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
78,600.00
สุนิษา นนทธิ (20)
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
ปิยวรรณ พันโสดา (20)
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิทยาการสมุนไพร
รวม0.000.0078,600.00
57.มจ.2-66-014 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของกัญชา 8 สายพันธุ์ที่ปลูกในโรงเรือน (รอบปลูกที่2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณส่วนงาน
120,000.00
รวม :120,000.00
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช (60)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
72,000.00
สุนิษา นนทธิ (15)
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
นางสาวบุษยา โพธิ์ทอง (15)
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
ปิยวรรณ พันโสดา (10)
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิทยาการสมุนไพร
รวม0.000.0072,000.00
58.สวก.-66-006.1 การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความสูญเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,220,236.00
รวม :1,220,236.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
305,059.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
183,035.40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
183,035.40
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.000.00671,129.80
59.มจ.2-66-033 การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกระชายดำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
60.มจ.2-66-036 ความหลากชนิด และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
61.มจ.2-66-039 การศึกษาการผสมเกสรของบอนเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธุ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00
62.มจ.2-66-042 ศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและการให้ปุ๋ยต่อการเจริญของต้นดอกดาวเรือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
10,000.00
รวม :10,000.00
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10,000.00
รวม0.000.0010,000.00