แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
3,136,000.00 16,335,404.00
รวมทั้งหมด : 19,471,404.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,852,200.00 6,085,040.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 1,852,200.00 0.00 0.00 6,085,040.00
รวมทั้งหมด : 7,937,240.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 19,471,404.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 7,937,240.00 0.00 0.00 7,937,240.00
1.สศ.-65-004 Production of single-chain fragment variable (scFv) antibodies specific to plasma membrane epitopes on bull Y-bearing sperm
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
0.00
รวม :0.00
นางสาววรรณลักษณ์ ถาวร (25)
[นอก] ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (20)
[นอก] ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง (20)
[นอก] สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (10)
[นอก] ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายมานินพันฌ์ ทองคำ (5)
[นอก] ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.000.000.00
2.บริษัท บำบัดพัฒนา จำกัด-66-001 ประสิทธิภาพของ Chlorine dioxide ในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคอกแม่พันธุ์เลี้ยงลูก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท บำบัดพัฒนา จำกัด
198,000.00
รวม :198,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ (50)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
99,000.00
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
39,600.00
รวม0.000.00138,600.00
3.มจ.1-66-02-004 ฤทธิ์ต้านไวรัส กระตุ้นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสารไมริเซตินในสุกร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (80)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
78,400.00
รวม0.000.0078,400.00
4.มจ.1-66-02-010 การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ของภาคเหนือและการพัฒนาโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
441,000.00
รวม :441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง (40)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
176,400.00
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
132,300.00
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (30)
คณะบริหารธุรกิจ
รวม0.000.00308,700.00
5.มช.-66-003.2 การปรับการเจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และจุลินทรีย์ในลำไส้ของปลานิลที่เลี้ยงด้วยผลพลอยได้จากกาแฟและอนุพันธ์ : มุมมองวิทยาการด้านโอมิกส์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
2,013,766.00
รวม :2,013,766.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Associate Professor Dr.Hien Van Doan (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนเรศ ปินตาเลิศ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr.Linh Nquyen (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวอรณี ศรีนวล (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย (5)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
100,688.30
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.000.00100,688.30
6.วช.-66-003 การยกระดับการผลิตโคเนื้อต้นน้ำของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษด้วยเทคนิคการกำหนดเวลาผสมเทียม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
580,000.00
รวม :580,000.00
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร (60)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
348,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (40)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
232,000.00
รวม0.000.00580,000.00
7.วช.-66-014 การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบสืบพันธุ์และอาหารสัตว์คุ้มทุน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,300,000.00
รวม :1,300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง (25)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
325,000.00
ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
นายณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รวม0.000.00325,000.00
8.บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด-66-001.2 การใช้ครีมยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนและพรีไบโอติกในอาหารสุกร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
184,644.00
รวม :184,644.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ (50)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
92,322.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36,928.80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36,928.80
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ (10)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
รวม0.000.00166,179.60
9.วช.-66-021 การพัฒนาเครือข่ายและยกระดับการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตภาคเหนือด้วยการจัดการการสืบพันธุ์ การจัดการด้านอาหาร และการควบคุมการติดเชื้อปรสิต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
848,000.00
รวม :848,000.00
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวสุรีย์พร แสงวงศ์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.ทศพล มูลมณี (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.นส.พ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง (10)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
84,800.00
รวม0.000.0084,800.00
10.มจ.1-66-02-002 ผลของสารสกัดจากเทียนกิ่งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงชีวนิเวศในระบบทางเดินอาหารสุกรหย่านมที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี (50)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
117,600.00
รศ.น.สพ.ดร. ภาคภูมิ ตาดี (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รวม0.000.00313,600.00
11.มจ.1-66-02-008 การใช้สารสกัดเศษเหลือเห็ดหลินจือที่อยู่ในรูปไมโครแคปซูลเป็นสารเสริมสุขภาพในการผลิตสัตว์ปีก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
88,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
88,200.00
อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
88,200.00
นายปรีชา รัตนัง (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม0.000.00264,600.00
12.มจ.1-66-06-003 นวัตกรรมกัญชงอินทรีย์และสารสกัดเพื่อเสริมอาหารสัตว์ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์เศรษฐกิจเป็นอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวม :490,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร (40)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
147,000.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
147,000.00
รวม0.000.00294,000.00
13.มช.-66-003 การประเมินคุณค่าของผลพลอยได้จากกาแฟสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
0.00
รวม :0.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Associate Professor Dr.Hien Van Doan (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนเรศ ปินตาเลิศ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr.Linh Nquyen (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวอรณี ศรีนวล (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย (5)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.000.000.00
14.วช.-66-004 การส่งเสริมการผลิตโคขาวลำพูนของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือตอนบนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้อาหารอัดก้อนโปรตีนสูงทำมือ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวม :600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง (70)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
420,000.00
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รวม0.000.00420,000.00
15.บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด-66-001.3 การใช้ครีมยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนและพรีไบโอติคในอาหารสัตว์โค
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
188,000.00
รวม :188,000.00
นายอภิชาติ หมั่นวิชา (55)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น (45)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
84,600.00
รวม0.000.0084,600.00
16.สวก.-66-008 โครงการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
7,084,000.00
รวม :7,084,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1,416,800.00
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก (20)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1,416,800.00
รวม0.000.002,833,600.00
17.มจ.1-66-02-006 การพัฒนาน้ำยาสำหรับแช่แข็งน้ำเชื้อกระบือไทยเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (40)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
137,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด (30)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
102,900.00
รวม0.000.00240,100.00
18.บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด-66-001 การใช้ครีมยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนและพรีไบโอติคในอาหารสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
นายอภิชาติ หมั่นวิชา (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ (8)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น (8)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม (8)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (8)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
นายโยธิน นันตา (8)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
นางอัมพร คำฟองเครือ (5)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ (5)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
รวม0.000.000.00
19.สศ.-64-005 Isolation and Characterization of Potential Salmonella Phages Targeting Multidrug-Resistant and Major Serovars of Salmonella Derived From Broiler Production Chain in Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
0.00
รวม :0.00
ดร.วัฒนา เปลยันทะ (30)
[นอก] คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.สพญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน (20)
[นอก] คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0.00
ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร (10)
[นอก] คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล (10)
[นอก] คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน (10)
[นอก] คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวม0.000.000.00
20.มจ.1-66-02-003 การเปรียบเทียบการใช้น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแพะแช่แข็งสูตรพื้นฐาน (Egg -Yolk Tris) กับสูตรใหม่ (MJ-EX2TM Extender) ต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในแพะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด (50)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (25)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
98,000.00
นางสาวนิตยา ทองทิพย์ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ลำปาง
รวม0.000.0098,000.00
21.มจ.1-66-06-004 ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้จากน้ำมันหอมระเหยขิงและตะไคร้หอมในการป้องกันและกำจัดไรในไก่เพื่อการผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ (50)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
196,000.00
ผศ.ดร.ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
58,800.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์ (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
รวม0.000.00254,800.00
22.มช.-66-003.1 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากผลพลอยได้จากกาแฟสำหรับการผลิตไก่เนื้อที่ยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
1,986,234.00
รวม :1,986,234.00
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Associate Professor Dr.Hien Van Doan (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนเรศ ปินตาเลิศ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.พัฒธาวินท์ เล็งคิดวรภิภัส (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr.Linh Nquyen (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวอรณี ศรีนวล (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย (5)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
99,311.70
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพงค์แก (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.000.0099,311.70
23.วช.-66-002 การยกระดับบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่ายเนื้อแพะแช่เย็นและแช่แข็ง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
590,760.00
รวม :590,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (100)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
590,760.00
รวม0.000.00590,760.00
24.วช.-66-010 การใช้ประโยชน์และพัฒนาไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเชิงพาณิชย์ (ต่อเนื่อง)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
600,000.00
รวม :600,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
120,000.00
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
90,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
90,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
90,000.00
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
90,000.00
นายครรชิต ชมภูพันธ์ (10)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (10)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
60,000.00
รวม0.000.00540,000.00
25.บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด-66-001.1 การใช้ครีมยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนและพรีไบโอติคในอาหารสัตว์ปีก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
162,000.00
รวม :162,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ (40)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
64,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม (35)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
56,700.00
นายโยธิน นันตา (15)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
นางอัมพร คำฟองเครือ (10)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
รวม0.000.00121,500.00