แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 10,249,190.00
รวมทั้งหมด : 10,249,190.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 3,435,669.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 0.00 0.00 3,435,669.00 0.00
รวมทั้งหมด : 3,435,669.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 10,249,190.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 3,435,669.00 0.00 3,435,669.00 0.00
1.บพข.-66-004 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
5,580,000.00
รวม :5,580,000.00
อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร (50)
วิทยาลัยนานาชาติ
2,790,000.00
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ (30)
คณะศิลปศาสตร์
นายปณต ประคองทรัพย์ (10)
[นอก] สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ผศ.จันทร์จิตร เธียรสิริ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รวม0.002,790,000.000.00
2.สวก.-66-002 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ความร้อนเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอบแห้งเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
100,000.00
อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
100,000.00
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม0.00200,000.000.00
3.บพข.-66-001.1 ศักยภาพและความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
1,574,990.00
รวม :1,574,990.00
อาจารย์ ดร.จรรยวรรธ สุธรรมา (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์หทัยรัตน์ สวัสดี (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ (15)
คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (15)
วิทยาลัยนานาชาติ
236,248.50
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์สไปทิพย์ มงคลนิมิตร์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวม0.00236,248.500.00
4.สวก.-66-003 โครงการขยายผลเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนใช้สำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,094,200.00
รวม :2,094,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
209,420.00
นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง (10)
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
รวม0.00209,420.000.00