แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
2,700,000.00 30,740,328.00
รวมทั้งหมด : 33,440,328.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,608,220.00 9,679,316.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
1,608,220.00 0.00 0.00 9,679,316.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 11,287,536.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 33,440,328.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 11,287,536.00 11,287,536.00 0.00 0.00
1.มจ.1-66-05-001 การพัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญจากใบกัญชง เมล็ดกัญชง และผลิตผลพลอยได้เพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวม :490,000.00
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร (70)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
147,000.00
รวม490,000.000.000.00
2.มจ.1-66-05-004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมมารดาหลังคลอด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
135,240.00
รวม :135,240.00
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี (50)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (15)
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20,286.00
นาง อมรเลิศ พันธ์วัตร์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์บุษกร ยอดทราย (10)
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม20,286.000.000.00
3.มจ.1-66-05-005.2 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอินทผลัมทอดกรอบโดยการทอดสุญญากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวม :205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (55)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
112,785.75
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,759.75
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30,759.75
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม174,305.250.000.00
4.สวก.-66-001 แอพพลิเคชัน C_STOCK เพื่อการจัดการปุ๋ยสำหรับการเกษตรภายใต้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,006,000.00
รวม :2,006,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
200,600.00
รวม200,600.000.000.00
5.สวก.-66-005 การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดความแก่ของทุเรียนผ่านเนื้อโดยตรงด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
700,000.00
รวม :700,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ (40)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
280,000.00
ผศ. ดร.ประพันธ์ ลี้กุล (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผศ. ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
105,000.00
ผศ.ดร. ธัญวัฒน์ ลิมปิติ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รวม385,000.000.000.00
6.กยท. -66-001 เครื่องผลิตผ้าเคลือบน้ำยางระบบความร้อนร่วม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
495,000.00
รวม :495,000.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
247,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม247,500.000.000.00
7.มจ.1-66-01-017 การใช้เทคโนโลยีการเตรียมความงอกเมล็ดพันธุ์เพื่อการยกระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวม :147,000.00
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ (80)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
117,600.00
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
29,400.00
รวม147,000.000.000.00
8.มจ.1-66-05-005 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอินทผลัมแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงการค้าและเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
61,740.00
รวม :61,740.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9,261.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6,174.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6,174.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6,174.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6,174.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3,087.00
นายนัฐพล ตั้งสุภูมิ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3,087.00
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (5)
คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร. ศิลา กิตติวัชนะ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
ดร. สุธาสินี ญาณภักดี (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3,087.00
รวม43,218.000.000.00
9.มจ.1-66-05 แผนงาน : การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเอง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
65,760.00
รวม :65,760.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
65,760.00
รวม65,760.000.000.00
10.สวก.-66-002 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ความร้อนเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอบแห้งเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
600,000.00
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม600,000.000.000.00
11.สวก.-66-004.1 แพลตฟอร์มการทำฟาร์มลำไยสมัยใหม่ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,292,000.00
รวม :2,292,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (70)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1,604,400.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (10)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม1,604,400.000.000.00
12.สวก.-66-006.2 การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความสูญเสียของลำไยอีดอ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,226,456.00
รวม :1,226,456.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (12)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (12)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม (12)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
147,174.72
ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ (12)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (12)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
147,174.72
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ (12)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม294,349.440.000.00
13.มจ.1-66-03-001 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
735,000.00
รวม :735,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ (60)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
73,500.00
รวม73,500.000.000.00
14.มจ.1-66-05-005.1 ไอศกรีมลดน้ำตาลและไขมันจากเนื้ออินทผลัม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวม :205,065.00
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
102,532.50
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ (25)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
51,266.25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล
รวม153,798.750.000.00
15.มจ.1-66-05-005.4 การพัฒนาแป้งสำเร็จรูปขนมเค้กไร้กลูเตนอินทผลัมผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวม :205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
205,065.00
รวม205,065.000.000.00
16.มจ.1-66-09-005 การยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงสำเร็จรูปพาสเจอร์ไรซ์สู่ความมั่นคงทางอาหารด้วยฐานนวัตกรรมชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวม :245,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
24,500.00
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม24,500.000.000.00
17.ปตท.-66-002 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือปลาช่อนทะเลเป็นสารประอบเชิงหน้าที่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,576,000.00
รวม :2,576,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (70)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (25)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
644,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
128,800.00
รวม772,800.000.000.00
18.วช.-66-005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและดินปลูกอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
630,000.00
รวม :630,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู (30)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
189,000.00
รวม189,000.000.000.00
19.สนช-66-002 การดำเนินการพัฒนามิติสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจภายในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3,000,000.00
รวม :3,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (56)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ (10)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (8)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (8)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
240,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (8)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม240,000.000.000.00
20.วช.-66-016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพจากรากและเหง้ากระชายขาว ในรูปแบบลูกอม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
749,000.00
รวม :749,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (25)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
149,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (20)
คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ (5)
[นอก] กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (5)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม (5)
คณะบริหารธุรกิจ
รวม149,800.000.000.00
21.บพข.-66-002 การขยายสเกลการผลิตและทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากส่วนเหลือใช้การแปรรูปปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
7,053,860.00
รวม :7,053,860.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (25)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1,410,772.00
รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1,058,079.00
ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม2,468,851.000.000.00
22.สวก.-66-006 การบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและลำไยอีดอ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
424,875.00
รวม :424,875.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
424,875.00
รวม424,875.000.000.00
23.สวก.-65-004 การพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีและทนทานต่อโรคสเตรปโตคอค โคซิสด้วยระบบอินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,266,201.00
รวม :1,266,201.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ (60)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
126,620.10
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รวม126,620.100.000.00
24.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-65-001 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศริ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
1,767,000.00
รวม :1,767,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (0)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (30)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
265,050.00
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
รวม265,050.000.000.00
25.มจ.1-66-05-005.3 ไวน์อินทผลัมแอลกอฮอล์ต่ำและแคลอรี่ต่ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
205,065.00
รวม :205,065.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี (55)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
112,785.75
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (15)
คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายศิลา กิตติวัชนะ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม112,785.750.000.00
26.สวก.-66-003 โครงการขยายผลเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนใช้สำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,094,200.00
รวม :2,094,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1,047,100.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง (10)
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
รวม1,047,100.000.000.00
27.สวก.-66-004.2 การพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดต้นสดและการแปรรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,158,000.00
รวม :2,158,000.00
ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.บุญร่วม คิดค้า (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
215,800.00
รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.โชค โสรัจกุล (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม215,800.000.000.00
28.สวก.-66-006.1 การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความสูญเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,220,236.00
รวม :1,220,236.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
183,035.40
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
183,035.40
ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม366,070.800.000.00
29.สนช-67-001 แอปพลิเคชันให้คำแนะนำการตัดแต่งช่อผลลำไยสำหรับการผลิตลำไยคุณภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
81,500.00
รวม :81,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
81,500.00
รวม81,500.000.000.00