แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,127,760.00 7,791,740.00
รวมทั้งหมด : 8,919,500.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
845,070.00 2,722,237.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 845,070.00 0.00 0.00 2,722,237.00 0.00
รวมทั้งหมด : 3,567,307.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 8,919,500.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 3,567,307.00 0.00 3,567,307.00 0.00
1.มจ.1-66-09-003 การสานพลังการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวและยกระดับการจัดการสุขภาวะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด19 เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในวิถีปกติใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
58,800.00
รวม :58,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (70)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5,880.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5,880.00
รวม0.0011,760.000.00
2.มจ.1-66-09-003.3 การศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด19 ในชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลัง Covid19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
109,466.00
รวม :109,466.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (70)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
76,626.20
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (10)
คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10,946.60
รวม0.0087,572.800.00
3.สสส.-66-002 การส่งเสริมบทบาทตำรวจชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4,848,840.00
รวม :4,848,840.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (30)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (25)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (25)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1,212,210.00
ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร (20)
[นอก] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รวม0.001,212,210.000.00
4.มจ.1-66-09-004.1 นวัตกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวม :147,000.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา (50)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
73,500.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์ (25)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
36,750.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช (25)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
36,750.00
รวม0.00147,000.000.00
5.มช.-66-001 การศึกษาและถอดบทเรียนแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ดำเนินงานและจัดการตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
2,142,900.00
รวม :2,142,900.00
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง (50)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1,071,450.00
ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์ (24)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช (13)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
278,577.00
ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม (13)
[นอก] มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รวม0.001,350,027.000.00
6.มจ.1-66-09-003.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะและความเข้มแข็งในการสานพลังเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
170,128.00
รวม :170,128.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (60)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (30)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
17,012.80
รวม0.0017,012.800.00
7.มจ.1-66-09-004.2 นวัตกรรมบริการและการออกแบบบริการเพื่อยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
176,400.00
รวม :176,400.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร (35)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
61,740.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา (25)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
44,100.00
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ (25)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
44,100.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์ (15)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
26,460.00
รวม0.00176,400.000.00
8.มจ.1-66-09 แผนงาน : นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
37,760.00
รวม :37,760.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร (100)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
37,760.00
รวม0.0037,760.000.00
9.มจ.3-66-003 การพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล (100)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
50,000.00
รวม0.0050,000.000.00
10.มจ.2-66-001 การสำรวจบุคลักษณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30,000.00
รวม :30,000.00
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล (100)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30,000.00
รวม0.0030,000.000.00
11.มจ.1-66-09-003.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
151,606.00
รวม :151,606.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
90,963.60
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รวม0.0090,963.600.00
12.มจ.1-66-09-004.3 นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
117,600.00
รวม :117,600.00
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร (50)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
58,800.00
อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ (30)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
35,280.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
23,520.00
รวม0.00117,600.000.00
13.มจ.1-66-09-004 นวัตกรรมชุมชนในการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
49,000.00
รวม :49,000.00
อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร (40)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
19,600.00
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4,900.00
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4,900.00
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4,900.00
อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4,900.00
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4,900.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4,900.00
รวม0.0049,000.000.00
14.ศจย. 66-00217 โครงการการประเมินศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
800,000.00
รวม :800,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร (25)
[นอก] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (25)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
160,000.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รวม0.00160,000.000.00
15.มจ.2-66-067 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
30,000.00
รวม :30,000.00
อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์ (100)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
30,000.00
รวม0.0030,000.000.00