แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,399,500.00 6,765,216.00
รวมทั้งหมด : 8,164,716.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,309,300.00 992,356.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
1,309,300.00 0.00 0.00 992,356.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 2,301,656.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 8,164,716.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 2,301,656.00 2,301,656.00 0.00 0.00
1.อพ.สธ.-66-004 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรล้านนาที่มีศักยภาพเป็นพืชประดับ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
120,000.00
รวม :120,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย (70)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
84,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12,000.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12,000.00
นายธวัชชัย มานิตย์ (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม / สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม108,000.000.000.00
2.มจ.1-66-08-013 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนพื้นที่สูง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวม :490,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (40)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา (20)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
98,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา (20)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
98,000.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ (20)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
98,000.00
รวม490,000.000.000.00
3.มจ.1-66-09-002 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่เมืองแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
98,000.00
รวม :98,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ (100)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
98,000.00
รวม98,000.000.000.00
4.มจ.2-66-002 นวัตกรรมการประมินสุขภาพของต้นยางนาโดยใช้เทคโนโลยีไซนิคโทโมกราฟี
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
ทุนงบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ (40)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
400.00
รวม4,000.000.000.00
5.มจ.2-66-005 องค์ประกอบและแนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learnning) กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
รวม4,000.000.000.00
6.มจ.2-66-015 การพัฒนามาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการออกแบบภูมิทัศน์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
นายศิริชัย หงษ์วิทยากร (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม2,000.000.000.00
7.สวก.-66-004 พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตของลำไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
450,000.00
รวม :450,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (40)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
180,000.00
ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ (20)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
รวม180,000.000.000.00
8.ปตท.-67-002 ศึกษาประเมินข้อมูลกรณีฐาน (Baseline) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้โครงการการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย และโครงการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่วนอุทยานสันผาพญาไพร, วนอุทยานน้ำตกตาดควัน, วนอุทยานห้วยน้ำช้าง, วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง, อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, อุทยานแห่งชาติภูซาง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และวนอุทยานน้ำตกน้ำมิน จังหวัดพะเยา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,645,216.00
รวม :2,645,216.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (7)
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (3)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
79,356.48
รวม79,356.480.000.00
9.มจ.1-66-08-011 ความมั่นคงทางอาหารชุมชนล้อมรั้วในเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
230,300.00
รวม :230,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ (60)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
138,180.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม (15)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
34,545.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ (15)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
34,545.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
23,030.00
รวม230,300.000.000.00
10.มจ.1-66-08 แผนงาน : การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
104,200.00
รวม :104,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (100)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
104,200.00
รวม104,200.000.000.00
11.มจ.2-66-008 ปรากฎการณ์ทางสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาที่พักอาศัยกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
รวม4,000.000.000.00
12.มจ.1-66-09-002.2 การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่เมืองแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวม :147,000.00
อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ (55)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
80,850.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด (15)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
22,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม (15)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
22,050.00
อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล (15)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
22,050.00
รวม147,000.000.000.00
13.มจ.2-66-004 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบพระวิหารและปรับปรุงพื้นที่วัดหัวฝาย ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
รวม4,000.000.000.00
14.มจ.2-66-007 แนวทางออกพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learnning) ด้วย กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
รวม4,000.000.000.00
15.สนช-66-002 การดำเนินการพัฒนามิติสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจภายในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3,000,000.00
รวม :3,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (56)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ (10)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (8)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (8)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (8)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
240,000.00
รวม240,000.000.000.00
16.มจ.1-66-03-009 ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะระบบปิด โดยลดอุณหภูมิและสร้างหยดน้ำด้วยแผ่นเพลเทียร์ (Peltier) เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ (70)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
205,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รวม205,800.000.000.00
17.มจ.2-66-003 การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมรอการระบายของเมืองเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
รวม4,000.000.000.00
18.มจ.2-66-006 อัตลักษณณ์เพื่อการออกแบบพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
รวม4,000.000.000.00
19.มจ.2-66-009 ผลกระทบเรดอนในงานสถาปัตยกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
4,000.00
รวม :4,000.00
อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ (50)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2,000.00
รวม4,000.000.000.00
20.วช.-66-013 โรงเรือนเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาธรรมชาติสำหรับฟาร์มขนาดเล็กเพื่อควบคุมแหล่งรังโรคจากสิ่งแวดล้อมและบรรเทาความเครียดจากความร้อน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
550,000.00
รวม :550,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล (70)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
385,000.00
นายสัตวแพทย์ประวีณ์นุต สุนะ (30)
[นอก] กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
รวม385,000.000.000.00
21.อพ.สธ.-66-024 การศึกษารูปแบบการใช้พืชพื้นถิ่น ในการออกแบบสวนบำบัดในพื้นที่โรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช (60)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
0.00
นายธวัชชัย มานิตย์ (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม / สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย (10)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
0.00
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ (10)
คณะศิลปศาสตร์
รวม0.000.000.00