แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
885,000.00 14,546,827.00
รวมทั้งหมด : 15,431,827.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
581,680.00 6,168,051.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 581,680.00 0.00 0.00 6,168,051.00 0.00
รวมทั้งหมด : 6,749,731.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 15,431,827.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 6,749,731.00 0.00 6,749,731.00 0.00
1.มจ.1-66-08-005 นวัตกรรมถ่านชีวภาพดัดแปลงเพื่อการจัดการซากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรสำหรับพัฒนาชุมชนเกษตรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
24,000.00
รวม :24,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (7)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (7)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (7)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม0.001,680.000.00
2.กสศ.-66-001 การพัฒนาตัวแบบกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
3,132,935.00
รวม :3,132,935.00
นายชีวัน ขันธรรม (40)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,253,174.00
นางสุภาวดี ตันธนวัฒน์ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.001,253,174.000.00
3.CP-66-002 โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม (แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล) ต่อเนื่อง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์)
1,616,496.00
รวม :1,616,496.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,616,496.00
รวม0.001,616,496.000.00
4.มจ.3-66-001 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
50,000.00
รวม0.0050,000.000.00
5.ปตท.-67-002 ศึกษาประเมินข้อมูลกรณีฐาน (Baseline) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้โครงการการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย และโครงการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่วนอุทยานสันผาพญาไพร, วนอุทยานน้ำตกตาดควัน, วนอุทยานห้วยน้ำช้าง, วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง, อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, อุทยานแห่งชาติภูซาง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และวนอุทยานน้ำตกน้ำมิน จังหวัดพะเยา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,645,216.00
รวม :2,645,216.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (7)
คณะเศรษฐศาสตร์
185,165.12
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (3)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม0.00185,165.120.00
6.มจ.1-66-08-005.3 การถ่ายทอดและการยอมรับเทคโนโลยี และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรม ต้นแบบถ่านชีวภาพดัดแปลงสำหรับชุมชนเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
216,000.00
รวม :216,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (25)
คณะเศรษฐศาสตร์
54,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม0.0054,000.000.00
7.บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด.-66-001 LESSONS LEARNED IN ASEAN DIGITAL LITERRACY PROGRAMME : PHENOMENA OF MASTER TRAINER'S EXPERIENCES
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
5,000.00
รวม0.005,000.000.00
8.UNRN-66-001.2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ละลึกตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน BCG โมเดลของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน เชื่อมโยงล้านนาตะวันออกไทย-ลาว (แพร่-น่าน-ปากแวด)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
163,980.00
รวม :163,980.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (20)
คณะเศรษฐศาสตร์
32,796.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รวม0.0032,796.000.00
9.CP-66-001 ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม : แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊ว จำกัด (CPP)
1,904,000.00
รวม :1,904,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (100)
คณะเศรษฐศาสตร์
1,904,000.00
รวม0.001,904,000.000.00
10.มจ.1-66-09-005 การยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงสำเร็จรูปพาสเจอร์ไรซ์สู่ความมั่นคงทางอาหารด้วยฐานนวัตกรรมชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวม :245,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
98,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
98,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม0.00196,000.000.00
11.วช.-66-005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและดินปลูกอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
630,000.00
รวม :630,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
252,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู (30)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม0.00252,000.000.00
12.มจ.1.1-66-001 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
350,000.00
รวม :350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
140,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
140,000.00
อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ คร.ศักดา หอมนวล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.00280,000.000.00
13.สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.-66-001 การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
600,000.00
รวม :600,000.00
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ (50)
[นอก] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
300,000.00
รวม0.00300,000.000.00
14.สวก.-66-003 โครงการขยายผลเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนใช้สำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,094,200.00
รวม :2,094,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง (10)
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
209,420.00
รวม0.00209,420.000.00
15.วช.-66-019 กลไกบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ ปี 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1,200,000.00
รวม :1,200,000.00
รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (30)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล (25)
คณะเศรษฐศาสตร์
300,000.00
นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.วาลิกา โพธิ์หิรัญ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดร.ภัทรา มาน้อย (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม0.00300,000.000.00
16.UNRN-66-001 นวัตกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนบนฐาน BCG โมเดลของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน เชื่อมโยงล้านนาตะวันออกไทย-ลาว (แพร่-น่าน-ปากแวด)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
550,000.00
รวม :550,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
55,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อ.ยุทธภูมิ สุประการ (10)
[นอก] วิทยาลัยชุมชนน่าน
รวม0.0055,000.000.00