แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
980,000.00 3,280,000.00
รวมทั้งหมด : 4,260,000.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
470,400.00 2,647,700.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
431,200.00 39,200.00 0.00 2,647,700.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 3,118,100.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 4,260,000.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 3,118,100.00 3,078,900.00 39,200.00 0.00
1.มจ.1-66-01-014 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตกล้วยหอมทองภาคใต้ของไทย โดยวิธีการมีส่วนร่วม เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิตจากระบบการปลูกแบบยั่งยืน ปีที่ 2 ณ จังหวัดพัทลุง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,000.00
รวม :196,000.00
อาจารย์ปณิดา กันถาด (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
156,800.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
39,200.00
รวม156,800.0039,200.000.00
2.มจ.1-66-07-002 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nannochloropsis sp. ความหนาแน่นเซลล์และคุณค่าทางอาหารสูงด้วยระบบปิดเพื่อใช้สำหรับอนุบาลลูกปูม้าด้วยเทคนิคไบโอเอ็นแคปซูเลชั่นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
235,200.00
ดร. สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดร. พัชราวลัย ศรียะศักดิ์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวพิมพรรณ พิมลรัตน์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รวม235,200.000.000.00
3.วช.-66-012 การเพิ่มศักยภาพกิจกรรมชุมชนธนาคารปูม้าให้ยั่งยืนและต่อยอดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งทางสังคม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2,300,000.00
รวม :2,300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1,380,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
345,000.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
345,000.00
รวม2,070,000.000.000.00
4.วช.-66-015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการสวนทุเรียนสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
447,000.00
รวม :447,000.00
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
44,700.00
รวม44,700.000.000.00
5.iTAP-63-001 การพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
33,000.00
รวม :33,000.00
อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
33,000.00
รวม33,000.000.000.00
6.วช.-66-011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรแดงอบแห้งคืนรูปเร็วสำหรับใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาสวยงาม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
500,000.00
รวม :500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
150,000.00
รวม500,000.000.000.00
7.มจ.1-66-07-005 การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการผลิตปลากดหลวงเกรดพรีเมียมร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบน้ำหมุนเวียนภายใต้สภาวะน้ำน้อยและใช้แบคทีเรียที่เหมาะสมเพื่อการบำบัดน้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล (30)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
39,200.00
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รวม39,200.000.000.00
8.อพ.สธ.-66-011 การใช้สารสกัดใบเสม็ดร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ (90)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
0.00
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.000.00