แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
11,461,626.00 28,919,520.00
รวมทั้งหมด : 40,381,146.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
7,072,717.00 6,745,673.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
7,072,717.00 0.00 0.00 6,745,673.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 13,818,390.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 40,381,146.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 13,818,390.00 13,818,390.00 0.00 0.00
1.GIZ-66-002 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการการผลิตมันฝรั่งเพื่อความยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)
2,998,296.00
รวม :2,998,296.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (20)
คณะวิทยาศาสตร์
599,659.20
รวม599,659.200.000.00
2.มจ.1-66-01-002 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเหนียวหอม พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ให้อายุเก็บเกี่ยวสั้น ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวม :882,000.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น (50)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (30)
คณะวิทยาศาสตร์
264,600.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
176,400.00
รวม441,000.000.000.00
3.มจ.1-66-01-005 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานโรคไหม้โดยเทคโนโลยีแก้ไขจีโนม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ (55)
คณะวิทยาศาสตร์
188,650.00
นายศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ (30)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ (5)
คณะวิทยาศาสตร์
17,150.00
รวม240,100.000.000.00
4.มจ.1-66-01-008 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับปริมาณโฟเลตในข้าว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย (50)
คณะวิทยาศาสตร์
171,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (20)
คณะวิทยาศาสตร์
68,600.00
นางสาวภัสสร วรรณพินิจ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม240,100.000.000.00
5.มจ.1-66-02-004 ฤทธิ์ต้านไวรัส กระตุ้นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสารไมริเซตินในสุกร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (80)
คณะวิทยาศาสตร์
313,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม313,600.000.000.00
6.มจ.1-66-03-002 การประดิษฐ์วัสดุไฮบริดคัดกรองช่วงแสงและเก็บเกี่ยวพลังงานสำหรับประยุกต์ใช้ในพืชสวนโรงเรือนกระจก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง (35)
คณะวิทยาศาสตร์
120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ (35)
คณะวิทยาศาสตร์
120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
รวม343,000.000.000.00
7.มจ.1-66-04-001 การพัฒนาระบบบริหารจัดการชีวมวลเชิงพื้นที่และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการลดปัญหาหมอกควัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวม :882,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ (5)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก (5)
คณะวิทยาศาสตร์
44,100.00
รวม44,100.000.000.00
8.มจ.1-66-08-005 นวัตกรรมถ่านชีวภาพดัดแปลงเพื่อการจัดการซากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรสำหรับพัฒนาชุมชนเกษตรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
24,000.00
รวม :24,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
2,400.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
2,400.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล (7)
คณะวิทยาศาสตร์
1,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
1,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (7)
คณะวิทยาศาสตร์
1,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (7)
คณะวิทยาศาสตร์
1,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (7)
คณะวิทยาศาสตร์
1,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
1,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ (7)
คณะวิทยาศาสตร์
1,680.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (7)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน (7)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ (7)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม16,560.000.000.00
9.Talent.-66-001 การทดสอบประสิทธิภาพถั่วเหลืองหมักที่มีต่อสมรรถนะการเจริญของสัตว์ปีกเพื่อการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Talent Mobility)
1,350,000.00
รวม :1,350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (55)
คณะวิทยาศาสตร์
742,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (45)
คณะวิทยาศาสตร์
607,500.00
รวม1,350,000.000.000.00
10.อพ.สธ.-66-007 ชุดโครงการนวัตกรรมการผลิต การพัฒนาพันธุ์ และการแปรรูปขั้นสูงของกล้วยไม้สมุนไพรชนิดเอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (100)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
11.อพ.สธ.-66-007.3 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการอนุบาลและการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องคำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี (80)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (20)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
12.อพ.สธ.-66-007.6 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกเอื้องคำ เพื่อเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สปา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี (50)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
13.มิตรผล-66-001 การบำบัดน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของกลุ่มมิตรผลด้วยเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
350,000.00
รวม :350,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล (35)
คณะวิทยาศาสตร์
122,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล (35)
คณะวิทยาศาสตร์
122,500.00
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ (30)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
รวม245,000.000.000.00
14.มพ.-66-001 การปรับปรุงความไวในการวัดและการตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยวิธีตกตะกอนและวิธีอิมเพรกเนชัน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
150,000.00
รวม :150,000.00
อ.ดร.ธนิษฐา เสมอใจ (80)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
30,000.00
รวม30,000.000.000.00
15.สติสุข จำกัด-67-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากแกนกัญชง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
บริษัท สติสุข จำกัด
61,600.00
รวม :61,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (60)
คณะวิทยาศาสตร์
36,960.00
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ภากร ลิ้มเล็งเลิศ (40)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รวม36,960.000.000.00
16.มจ.1-66-01-003 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับความทนแล้งในข้าวไทย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (60)
คณะวิทยาศาสตร์
205,800.00
นางสาวปิยะดา จันทวงศ์ (30)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
รวม240,100.000.000.00
17.มจ.1-66-03-008 การพัฒนาเซ็นเซอร์ฉลาดตรวจจับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู (100)
คณะวิทยาศาสตร์
343,000.00
รวม343,000.000.000.00
18.มจ.1-66-05-002 การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกและกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,000.00
รวม :196,000.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร (45)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (40)
คณะวิทยาศาสตร์
78,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล (15)
คณะวิทยาศาสตร์
29,400.00
รวม107,800.000.000.00
19.มจ.1-66-05-009 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเห็ดนาเมโกะโดยการพัฒนาเป็นสารสกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา (35)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (25)
คณะวิทยาศาสตร์
85,750.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รวม85,750.000.000.00
20.มจ.1-66-08-014 นวัตกรรมเครื่องหอมจากดอกไม้หอมพื้นเมือง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข (100)
คณะวิทยาศาสตร์
294,000.00
รวม294,000.000.000.00
21.มจ.1-66-02 แผนงาน : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและความสมบูรณ์พันธุ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ อนุรักษ์พันธุกรรม และส่งเสริมตลาดมูลค่าสูงของสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
76,800.00
รวม :76,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (100)
คณะวิทยาศาสตร์
76,800.00
รวม76,800.000.000.00
22.สวก.-66-004.1 แพลตฟอร์มการทำฟาร์มลำไยสมัยใหม่ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,292,000.00
รวม :2,292,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (70)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (10)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
229,200.00
รวม229,200.000.000.00
23.อพ.สธ.-66-007.1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้เอื้องคำเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช (70)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช (20)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
24.อพ.สธ.-66-007.9 การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมเพื่อพัฒนาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกล้วยไม้สมุนไพรเอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (40)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / ฝ่ายกิจการพิเศษ
นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน (20)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่
รวม0.000.000.00
25.อพ.สธ.-66-022 การจัดการความรู้และการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิต
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (50)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
26.บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-66-001 กระบวนการพัฒนาการขึ้นรูปและการผลิตวัสดุหน่วงไฟในรูปแบบเส้นใย และแผ่นเส้นใยกัญชงพร้อมศึกษาคุณสมบัติต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุสิ่งทอในเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
900,000.00
รวม :900,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด (70)
คณะวิทยาศาสตร์
630,000.00
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง (30)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รวม630,000.000.000.00
27.มจ.2-66-051 การใช้การแปลง Sadik ในสมการเชิงอนุพันธ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว (100)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
28.RPF-66-005 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องลอกเปลือกกัญชงขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนพื้นที่สูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
600,000.00
รวม :600,000.00
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิต (30)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ดร.ญาณิศา โกมลสิริโชค (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
60,000.00
อาจารย์เกษม ตรีภาค (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายสุริยนต์ สูงคำ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
น.ส.รัตญา ยานะพันธุ์ (10)
[นอก] สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
นางสุนิสา แถวถาทำ (10)
[นอก] -
นางวาสนา เพทัย (10)
[นอก] -
รวม60,000.000.000.00
29.บพข.-66-001 ระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและการเพิ่มมูลค่าเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีที่2
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
5,482,704.00
รวม :5,482,704.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (25)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
548,270.40
อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม548,270.400.000.00
30.มจ.1-66-01-016 การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาต้านทานโรคจุดสนิมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
4,900.00
รวม :4,900.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน (30)
คณะวิทยาศาสตร์
1,470.00
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ (17)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (17)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (6)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม1,470.000.000.00
31.มจ.1-66-01-016.3 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับโรคจุดสนิมในปทุมมา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
295,960.00
รวม :295,960.00
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน (80)
คณะวิทยาศาสตร์
236,768.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม236,768.000.000.00
32.มจ.1-66-02-006 การพัฒนาน้ำยาสำหรับแช่แข็งน้ำเชื้อกระบือไทยเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (40)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด (30)
คณะวิทยาศาสตร์
102,900.00
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม102,900.000.000.00
33.มจ.1-66-03-004 แผ่นฟิล์มคอมโพสิทวัสดุชีวภาพ-กราฟีนเพื่อเก็บพลังงานสำหรับเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ (35)
คณะวิทยาศาสตร์
120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง (35)
คณะวิทยาศาสตร์
120,050.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
รวม343,000.000.000.00
34.มจ.1-66-03-007 การออกแบบวงจรเชื่อมต่อสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้าในการเกษตรแม่นยำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
215,600.00
รวม :215,600.00
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค (100)
คณะวิทยาศาสตร์
215,600.00
รวม215,600.000.000.00
35.มจ.1-66-05-003 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ทาผิวสมุนไพรจากขมิ้นชัน พญายอ และมะหาดเพื่อลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียก่อโรคทางผิวหนังสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะผิวแห้งมาก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ (50)
คณะวิทยาศาสตร์
147,000.00
รศ.ดร. ดลฤดี สงวนเสริมศรี (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
รศ.น.สพ.ดร. พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
รวม147,000.000.000.00
36.มจ.1-66-08-001 การสังเคราะห์และสมบัติกราฟีนต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือทิ้งลำไยเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง (60)
คณะวิทยาศาสตร์
205,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี (15)
คณะวิทยาศาสตร์
51,450.00
นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์ (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวเยาวมาลย์ ชุ่มอินจักร (10)
[นอก] สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รวม257,250.000.000.00
37.มจ.1-66-08-005.2 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิตจากถ่านชีวภาพดัดแปลงและไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
278,700.00
รวม :278,700.00
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง (30)
คณะวิทยาศาสตร์
83,610.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (17)
คณะวิทยาศาสตร์
47,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (17)
คณะวิทยาศาสตร์
47,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ (17)
คณะวิทยาศาสตร์
47,379.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ (17)
คณะวิทยาศาสตร์
47,379.00
รวม273,126.000.000.00
38.มจ.1-66-08-007 การพัฒนามีโซพอรัสยางธรรมชาติ/ซิลิกานาโนคอมพอสิตที่มีหมู่กรดซัลโฟนิกอินทรีย์สำหรับการเร่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันอิสระในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง (90)
คณะวิทยาศาสตร์
352,800.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม352,800.000.000.00
39.วช.-66-005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและดินปลูกอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
630,000.00
รวม :630,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (40)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู (30)
คณะวิทยาศาสตร์
189,000.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม189,000.000.000.00
40.วช.-66-016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพจากรากและเหง้ากระชายขาว ในรูปแบบลูกอม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
749,000.00
รวม :749,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (25)
คณะวิทยาศาสตร์
187,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (20)
คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ (5)
[นอก] กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (5)
คณะวิทยาศาสตร์
37,450.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม (5)
คณะบริหารธุรกิจ
รวม224,700.000.000.00
41.อพ.สธ.-66-006 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเหง้าของกล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล (80)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร (10)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม0.000.000.00
42.อพ.สธ.-66-007.2 การศึกษาผลของการให้แสง LED ต่อเจริญเติบโตของเอื้องคำที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวและการวิเคราะห์สารพฤกษเคมี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล (50)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล (25)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
43.อพ.สธ.-66-007.5 กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากดอกเอื้องคำ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี (80)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (20)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
44.อพ.สธ.-66-007.8 การพัฒนาลำลูกกล้วยไม้เอื้องคำเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อช่วยรักษาการเกิดโรคเบาหวานและฟื้นฟูสุขภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช (60)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี (25)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง (15)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
45.อบจ.ชม.-66-001 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
500,000.00
รวม :500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร (20)
คณะวิทยาศาสตร์
100,000.00
อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ (16)
คณะวิทยาศาสตร์
80,000.00
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ (16)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ (16)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (16)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ศริญณา มาปลูก (16)
คณะวิทยาศาสตร์
80,000.00
รวม260,000.000.000.00
46.วช.-66-020 วงจรรวมแปลงค่าอุณหภูมิและความเก็บประจุเป็นข้อมูลดิจิทัล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4,421,920.00
รวม :4,421,920.00
ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.ภาณุมาส คำสัตย์ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค (20)
คณะวิทยาศาสตร์
884,384.00
ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล (20)
[นอก] บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี
นายธนพล หงษ์ทรงเกียรติ (15)
[นอก] บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี
รวม884,384.000.000.00
47.สวก.-66-009 นวัตกรรมฐานข้อมูลดินและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยใช้แบบจำลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขและระบบวิทยาการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการวางแผนด้านการเกษตร (ปี 2)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
2,513,000.00
รวม :2,513,000.00
รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่ (35)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.พรทิพย์ เดชพิชัย (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
251,300.00
รวม251,300.000.000.00
48.มจ.2-66-050 การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่งโดยใช้วิธีอนุกรม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว (51)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
ชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว (49)
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
รวม0.000.000.00
49.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-65-001 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศริ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
1,767,000.00
รวม :1,767,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (0)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (30)
คณะวิทยาศาสตร์
530,100.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
รวม530,100.000.000.00
50.มจ.1-66-01-001 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข79 ให้ออกดอกเร็ว หอม ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ปีที่ 2)
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวม :882,000.00
ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์ (50)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (30)
คณะวิทยาศาสตร์
264,600.00
น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น (20)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
รวม705,600.000.000.00
51.มจ.1-66-02-003 การเปรียบเทียบการใช้น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อแพะแช่แข็งสูตรพื้นฐาน (Egg -Yolk Tris) กับสูตรใหม่ (MJ-EX2TM Extender) ต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในแพะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด (50)
คณะวิทยาศาสตร์
196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (25)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิตยา ทองทิพย์ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ลำปาง
รวม196,000.000.000.00
52.มจ.1-66-03-003 ศึกษาอิทธิพลของรังสีแกมมา พลาสมา และลำไอออน ต่อการปรับปรุงพันธุ์กัญชา
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง (100)
คณะวิทยาศาสตร์
343,000.00
รวม343,000.000.000.00
53.มจ.1-66-04-003 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของวัสดุไฮบริดจากถ่านชีวภาพและท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการกักเก็บพลังงาน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี (80)
คณะวิทยาศาสตร์
274,400.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
34,300.00
ดร. เริงฤทัย ศิริรักษ์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์
รวม308,700.000.000.00
54.มจ.1-66-06-001 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่ม Firmicutes และ Proteobacteria ในสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะแล้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
259,700.00
รวม :259,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง (50)
คณะวิทยาศาสตร์
129,850.00
อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู (10)
คณะวิทยาศาสตร์
25,970.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (10)
คณะวิทยาศาสตร์
25,970.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (10)
คณะวิทยาศาสตร์
25,970.00
รวม207,760.000.000.00
55.มจ.1-66-08-005.1 Innovation of modified biochar for agriculture residues management for agro-circular economy community development.
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
363,300.00
รวม :363,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ (35)
คณะวิทยาศาสตร์
127,155.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล (25)
คณะวิทยาศาสตร์
90,825.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
72,660.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี (20)
คณะวิทยาศาสตร์
72,660.00
รวม363,300.000.000.00
56.มจ.1-66-08-006 การประดิษฐ์เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับต้านไวรัสโควิด-19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (50)
คณะวิทยาศาสตร์
171,500.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล (25)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รศ. ดร. อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม171,500.000.000.00
57.วช.-66-018 การประเมินประสิทธิผลของมาตรการและเสนอแนวทางรองรับมาตรฐาน PM2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3,794,000.00
รวม :3,794,000.00
ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.ภาคภูมิ ชูมณี (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง (15)
คณะวิทยาศาสตร์
569,100.00
ดร.กฤตนัย ต่อศรี (15)
[นอก] สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ (5)
[นอก] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี (5)
[นอก] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (5)
[นอก] สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (5)
[นอก] กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม569,100.000.000.00
58.อพ.สธ.-66-007.4 การศึกษาเปรียบเทียบสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของลำต้นกล้วยไม้สมุนไพรชนิดเอื้องคำและเอื้องคำตาดำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล (70)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร (15)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช (5)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
59.อพ.สธ.-66-007.7 การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดดอกเอื้องคำ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ (70)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี (20)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
60.อพ.สธ.-66-011 การใช้สารสกัดใบเสม็ดร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ (90)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
0.00
รวม0.000.000.00
61.มศว.-66-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นสติกเกอร์น้ำมันหอมระเหยออร์แกนนิกสำหรับบรรเทาภาวะเครียด
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
360,000.00
รวม :360,000.00
รศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง (50)
[นอก] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
72,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
36,000.00
อ.นพ.ดีพร้อม ศิริเขต (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รวม108,000.000.000.00
62.มจ.2-66-016 โครงการการศึกษาการปลดปล่อยของสารอินทรีย์ระเหยทางชีวภาพจากพืชชนิดเด่นในป่าและแหล่งที่มาของละอองลอยปฐมภูมิและทุติยภูมิบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณส่วนงาน
1,220,666.00
รวม :1,220,666.00
Dr. Ronald Macatangay (15)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ดร.รัชดาภรณ์ จันทร์ถา (10)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ดร.ฐิฏาพร สุภาษี (10)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Mr. Sherin Hassan Bran (10)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
นายมานะ ปันยา (5)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
น.ส.ณัธฐิดา ยารังศรี (5)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
น.ส.จินดามณี ป๊อกสอน (5)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
น.ส.กชนิภา ไชยน้อย (5)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
นายสมสวัสดิ์ รัตนสูตรย์ (5)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Dr. Ram Kesh Yadav (5)
[นอก] สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง (5)
คณะวิทยาศาสตร์
61,033.30
ดร.แสวง กาวิชัย (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อาจารย์ดลฤดี สุขใจ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รวม61,033.300.000.00