แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 15,229,747.00
รวมทั้งหมด : 15,229,747.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 9,282,903.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 0.00 0.00 9,282,903.00 0.00
รวมทั้งหมด : 9,282,903.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 15,229,747.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 9,282,903.00 0.00 9,282,903.00 0.00
1.วช.-66-006 การพัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรการสร้างภูมิรู้ดิจิทัล เพื่อป้องกันการรังแกบนโลกออนไลน์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3,000,000.00
รวม :3,000,000.00
อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1,500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ (50)
คณะศิลปศาสตร์
รวม0.001,500,000.000.00
2.สนช-66-003 โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4,378,547.00
รวม :4,378,547.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (70)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
3,064,982.90
ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รวม0.003,064,982.900.00
3.RPF-66-003 ถอดบทเรียนการจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
300,000.00
รวม :300,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (60)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
180,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา (40)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
120,000.00
รวม0.00300,000.000.00
4.บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด.-66-001 LESSONS LEARNED IN ASEAN DIGITAL LITERRACY PROGRAMME : PHENOMENA OF MASTER TRAINER'S EXPERIENCES
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด
10,000.00
รวม :10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (50)
คณะเศรษฐศาสตร์
รวม0.005,000.000.00
5.วช.-66-015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการสวนทุเรียนสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
447,000.00
รวม :447,000.00
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
223,500.00
อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รวม0.00223,500.000.00
6.กองทุนพัฒนาสื่อ-66-001 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุ "สูงวัย ไฮพาวเวอร์"
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
500,000.00
รวม0.001,000,000.000.00
7.สนช-66-002 การดำเนินการพัฒนามิติสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจภายในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3,000,000.00
รวม :3,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (56)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1,680,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
300,000.00
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ (10)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (8)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (8)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (8)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม0.001,980,000.000.00
8.กสศ.-66-002 การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนนอกระบบการศึกษา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (100)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1,000,000.00
รวม0.001,000,000.000.00
9.สวก.-66-003 โครงการขยายผลเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนใช้สำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,094,200.00
รวม :2,094,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง (10)
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
209,420.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
รวม0.00209,420.000.00
10.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย-66-001 เทศกาลภาพยนตร์แห่งเมืองเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (100)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
0.00
รวม0.000.000.00