แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 61,600.00
รวมทั้งหมด : 61,600.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 24,640.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 0.00 24,640.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 24,640.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 61,600.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 24,640.00 24,640.00 0.00 0.00
1.สติสุข จำกัด-67-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากแกนกัญชง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
บริษัท สติสุข จำกัด
61,600.00
รวม :61,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (60)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ภากร ลิ้มเล็งเลิศ (40)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
24,640.00
รวม24,640.000.000.00