แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
6,911,512.00 19,451,837.00
รวมทั้งหมด : 26,363,349.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
6,224,680.00 11,508,844.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
5,169,504.00 1,055,176.00 0.00 8,958,801.00 2,550,043.00 0.00
รวมทั้งหมด : 17,733,524.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 26,363,349.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 17,733,524.00 14,128,305.00 3,605,219.00 0.00
1.มจ.1-66-02-001 การศึกษาผลกระทบของโรค Lumpy skin ต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในโค
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
382,200.00
รวม :382,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
191,100.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
38,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
38,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
38,220.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
38,220.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
38,220.00
รวม382,200.000.000.00
2.มจ.1-66-02-007 ศึกษาศักยภาพการใช้กากส่าเหล้าจากข้าวเป็นอาหารสุกรและพัฒนาระบบการผลิตหมูดำกรมปศุสัตว์1 สำหรับผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
171,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
รวม343,000.000.000.00
3.มจ.1-66-06-005 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลาสมาในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผึ้งเพื่อลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวม :490,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
49,000.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,500.00
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24,500.00
รวม465,500.0024,500.000.00
4.มจ.1-66-08-002 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากก้อนเห็ดนางฟ้าเก่าหมักร่วมกับกากกาแฟและฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์โดยใช้จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน (Pseudoxanthomonas spadix MJUP08) เป็นหัวเชื้อในการผลิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
274,400.00
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
68,600.00
รวม274,400.0068,600.000.00
5.มจ.1-66-08-010 ผลของนอนเทอร์มอลพลาสมาความดันบรรยากาศต่อการยึดติดของวัสดุนาโนบนผงสีย้อมธรรมชาติจากใบสัก
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
196,000.00
รวม :196,000.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
117,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
39,200.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
39,200.00
รวม196,000.000.000.00
6.มจ.1-66-10 แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
5,060.00
รวม :5,060.00
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5,060.00
รวม5,060.000.000.00
7.มจ.1-66-09-003.3 การศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด19 ในชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลัง Covid19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
109,466.00
รวม :109,466.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (70)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา (10)
คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10,946.60
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รวม10,946.600.000.00
8.อพ.สธ.-66-018 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
นายอนุกูล จันทร์แก้ว (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นางสุรัลชนา มะโนเนือง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.บังอร ปินนะ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม0.000.000.00
9.บพท.-66-001 การพัฒนาทักษะของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart famer) จังหวัดลำปาง สู่การเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น (Local Entrepreneur) และพัฒนาพื้นที่กลางของตลาด (Marketplace) ของไม้ไผ่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
1,234,350.00
รวม :1,234,350.00
อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1,234,350.00
รวม0.001,234,350.000.00
10.สป.อว.-65-002 คอปูลาหลายตัวแปรบนแผนภูมิควบคุม MCUSUM และ Hotelling's T2
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
500,000.00
รวม :500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
500,000.00
รวม500,000.000.000.00
11.มจ.1-66-02-005 การศึกษาการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำและกำหนดเวลาการผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควายในตำบลแม่ทราย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
102,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
68,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,300.00
รวม343,000.000.000.00
12.มจ.1-66-04-002 พัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวมวลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
240,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
51,450.00
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
51,450.00
รวม240,100.00102,900.000.00
13.มจ.1-66-05-009 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเห็ดนาเมโกะโดยการพัฒนาเป็นสารสกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา (35)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
120,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (25)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
85,750.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
51,450.00
รวม257,250.000.000.00
14.มจ.1-66-06-007 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ภายใต้แนวคิดห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
205,800.00
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
102,900.00
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการวิชาการและวิจัย
34,300.00
รวม102,900.00240,100.000.00
15.มจ.1-66-09-002.1 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพื้นที่เชิงวัฒนธรรมอำเภอเมืองแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
147,000.00
รวม :147,000.00
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,800.00
อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
36,750.00
อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29,400.00
อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
22,050.00
รวม0.00147,000.000.00
16.มจ.1-66-10-001 การใช้เทคนิค Data Visualization เพื่อแสดงผลการสังเคราะห์งานวิจัยในพื้นที่จังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
98,000.00
รวม :98,000.00
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,800.00
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19,600.00
น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการวิชาการและวิจัย
19,600.00
รวม58,800.0039,200.000.00
17.อพ.สธ.-66-010 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของฮ่อมเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
18.อพ.สธ.-66-013 การสกัดและวิเคราะห์สารอิพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต (EGCG) ในชาเมี่ยง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
19.อพ.สธ.-66-016 การศึกษาพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติจากผลมะเกี๋ยงเพื่อต่อยอดและสร้างรายได้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อ.ดร.เจษฎา วิชาพร (5)
[นอก] บุคคลภายนอก
รวม0.000.000.00
20.อวน.ภาคเหนือ-66-001 การวิจัยและการพัฒนาการผลิตดินปลูกพืชจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
200,000.00
รวม :200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
160,000.00
อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20,000.00
น.ส.ศิริพรรณ ใจพริ้ง (10)
[นอก] ผู้ประกอบการเอกชน สิงหลฟาร์ม
รวม160,000.0020,000.000.00
21.UNRN-66-001.2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ละลึกตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน BCG โมเดลของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน เชื่อมโยงล้านนาตะวันออกไทย-ลาว (แพร่-น่าน-ปากแวด)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
163,980.00
รวม :163,980.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
49,194.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
49,194.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (20)
คณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
32,796.00
รวม81,990.0049,194.000.00
22.สนช-66-001 สีผงสำเร็จรูปจากห้อมสำหรับงานย้อมสีผ้าธรรมชาติ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
945,000.00
รวม :945,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
945,000.00
รวม945,000.000.000.00
23.วช.-67-002 การยกระดับและแปรรูปเห็ดหลินจือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวประสบการณ์สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ของบ้านปิยะมิตร1 และชุมชนเครือข่าย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
700,000.00
รวม :700,000.00
รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี (50)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
140,000.00
อาจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (15)
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ. ดร.สุกฤษตา รักสุจริต (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รวม140,000.000.000.00
24.บพข.-66-001.1 ศักยภาพและความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
1,574,990.00
รวม :1,574,990.00
อาจารย์ ดร.จรรยวรรธ สุธรรมา (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์หทัยรัตน์ สวัสดี (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ (15)
คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (15)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
157,499.00
อาจารย์สไปทิพย์ มงคลนิมิตร์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวม0.00157,499.000.00
25.มจ.1-66-01-007 ผลของพลาสมาเย็นในการควบคุมด้วงงวงข้าวในระยะตัวเต็มวัย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
245,000.00
รวม :245,000.00
อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
147,000.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
98,000.00
รวม245,000.000.000.00
26.มจ.1-66-02-009 การใช้อาหารหมักด้วยถั่วเน่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มภูมิคุ้มกันในการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (25)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
73,500.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
44,100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29,400.00
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29,400.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม264,600.000.000.00
27.มจ.1-66-05-008 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพชนิดเครื่องดื่มพร้อมชงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวสีเสริมโปรไบโอติกต้นแบบ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
156,800.00
ดร.ภญ. วรพรรณ ภู่มณี (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
นางสุรัลชนา มะโนเนือง (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
39,200.00
ดร. ศิริวรรณ ณะวงษ์ (10)
[นอก] สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ฝ่ายสถานีวิจัย
รวม196,000.000.000.00
28.มจ.1-66-06-002 การใช้เทคโนโลยีนอนเทอร์มอลพลาสมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพถั่วเหลืองสำหรับการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (35)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
137,200.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
39,200.00
ดร. ศิริวรรณ ณะวงษ์ (10)
[นอก] สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ฝ่ายสถานีวิจัย
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19,600.00
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
19,600.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม333,200.000.000.00
29.มจ.1-66-08-004 แผ่นชิ้นไม้อัดหน่วงไฟจากเศษเหลือไม้สักที่เคลือบผิวด้วยสารประกอบโบรอนในจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
235,200.00
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
78,400.00
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
78,400.00
รวม392,000.000.000.00
30.มจ.1-66-09-001 การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวมวลด้วยนวัตกรรมการตลาด
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
233,240.00
รวม :233,240.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
163,268.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,986.00
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
34,986.00
รวม34,986.00198,254.000.00
31.วช.-66-016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพจากรากและเหง้ากระชายขาว ในรูปแบบลูกอม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
749,000.00
รวม :749,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (25)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (20)
คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
74,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ (5)
[นอก] กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (5)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม (5)
คณะบริหารธุรกิจ
รวม74,900.000.000.00
32.สพภ.-66-001 โครงการข้อมูลบัญชีรายการแมลงช่วยผสมเกสร (pollinator) ในประเทศไทย
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
ผศ.ดร.ชามา อินชอน (42)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี (34)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
340,000.00
รศ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร (12)
[นอก] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม (12)
[นอก] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวม0.00340,000.000.00
33.อพ.สธ.-66-009 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
34.อพ.สธ.-66-012 การสื่อความหมายชาเมี่ยงสู่นานาชาติเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์อลิษา อินจันทร์ (90)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
35.DOA-66-001 คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวบุคลากรเชียงใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง (80)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5,000.00
รวม0.005,000.000.00
36.ออป.-66-001 ประเมินและจัดทำรายงานปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะที่ 3.1 พื้นที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
2,888,595.00
รวม :2,888,595.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2,888,595.00
รวม2,888,595.000.000.00
37.ปตท.-67-001 ศึกษาประเมินข้อมูลกรณีฐาน (Baseline) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการปลูกป่ายั่งยืน โดย ปตท. ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จังหวัดแพร่, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,360,960.00
รวม :2,360,960.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1,888,768.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
236,096.00
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
236,096.00
รวม2,360,960.000.000.00
38.บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด-66-001 การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์กัญชงที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป จำกัด
1,556,800.00
รวม :1,556,800.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ (40)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
นายเสกสรร สงจันทึก (30)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
467,040.00
รวม467,040.000.000.00
39.มจ.1-66-01-012 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาที่ความดันบรรยากาศเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและเพิ่มศักยภาพการผลิตพริกปลอดภัย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
196,000.00
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,800.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,800.00
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
39,200.00
น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม313,600.0039,200.000.00
40.มจ.1-66-02-011 ผลของสภาวะอุณหภูมิต่ำในห้องควบคุมอุณหภูมิต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำเมื่อใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่ปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
147,000.00
รวม :147,000.00
นายวงศ์วริศ วงศ์นาค (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14,700.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14,700.00
รวม58,800.000.000.00
41.มจ.1-66-08-003 ชีวเคมีของยาฆ่าแมลง neonicotinoid และสารอนุพันธ์ที่เกิดพิษที่ระบบประสาทของปลาม้าลาย
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย (40)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
137,200.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
68,600.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
68,600.00
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
68,600.00
รวม343,000.000.000.00
42.มจ.1-66-08-009 การสกัดสารสำคัญ EGCG ในชาเมี่ยงที่เป็นสารสำคัญต้านไวรัสโควิด19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด (45)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
132,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย (35)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
102,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58,800.00
รวม294,000.000.000.00
43.มจ.1-66-09-003.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
151,606.00
รวม :151,606.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (60)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
45,481.80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15,160.60
รวม15,160.6045,481.800.00
44.มจ.1-66-10-002 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
149,940.00
รวม :149,940.00
อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
89,964.00
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29,988.00
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29,988.00
รวม0.00149,940.000.00
45.บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด.-66-001 โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
3,303,162.00
รวม :3,303,162.00
น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ (50)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
นายเสกสรร สงจันทึก (30)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานบริการวิชาการ / งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
330,316.20
นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช (5)
[นอก] บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมา (5)
[นอก] บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด
รวม330,316.200.000.00
46.อพ.สธ.-66-008 โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฮ่อมในสภาพปลอดเชื้อ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ (15)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
47.อพ.สธ.-66-014 การปลูกฟื้นฟูต้นน้ำน่านด้วยชาเมี่ยงและหยอดเชื้อเห็ดป่ากินได้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
รวม0.000.000.00
48.อพ.สธ.-66-017 คืนเห็ดถอบสู่ป่า เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน (50)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน (50)
คณะศิลปศาสตร์
รวม0.000.000.00
49.ศจย. 66-00217 โครงการการประเมินศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
800,000.00
รวม :800,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร (25)
[นอก] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (25)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
80,000.00
รวม0.0080,000.000.00
50.UNRN-66-001 นวัตกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนบนฐาน BCG โมเดลของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน เชื่อมโยงล้านนาตะวันออกไทย-ลาว (แพร่-น่าน-ปากแวด)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
550,000.00
รวม :550,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
165,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
55,000.00
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
55,000.00
อาจารย์กษมา ถาอ้าย (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
55,000.00
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
55,000.00
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
55,000.00
อ.ยุทธภูมิ สุประการ (10)
[นอก] วิทยาลัยชุมชนน่าน
รวม165,000.00275,000.000.00
51.พี.เอส.ซี.-66-001 การใช้กากตะกอนและกากเอทานอลในกระบวนการผลิตผักและผลไม้สด
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
60,000.00
รวม :60,000.00
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60,000.00
รวม60,000.000.000.00
52.อวน.ภาคเหนือ-66-002 การผลิตข้าวพองอบกรอบผสมเนื้อมะเกี๋ยงเพื่อสุขภาพ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150,000.00
รวม :150,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
120,000.00
อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15,000.00
นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม120,000.0015,000.000.00
53.UNRN-66-001.3 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวตามแนวคิด BCG โมเดลบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์สู่ประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงล้านนาตะวันออกไทย-ลาว (แพร่-น่าน-ปากแวด)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
165,000.00
รวม :165,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
49,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี (30)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
49,500.00
อ.ยุทธภูมิ สุประการ (20)
[นอก] วิทยาลัยชุมชนน่าน
นายวรากร พลเสน (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม0.0099,000.000.00
54.ปตท.-66-003 การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (V-VER) ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงรายและพะเยา
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
500,000.00
รวม :500,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
500,000.00
รวม500,000.000.000.00