แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
3,422,000.00 36,669,299.00
รวมทั้งหมด : 40,091,299.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
2,424,400.00 10,883,908.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 0.00 2,424,400.00 0.00 0.00 10,883,908.00
รวมทั้งหมด : 13,308,308.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 40,091,299.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 13,308,308.00 0.00 0.00 13,308,308.00
1.มจ.1-66-06-006.2 การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามมุ่งสู่อินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อเพิ่มผลผลิตในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
578,000.00
รวม :578,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ (60)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
346,800.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นายกฤษณุพันธุ์ โกเมนไปรรินทร์ (10)
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง
นางสาวศรีจรรยา สุขมโนมนต์ (10)
[นอก] กองวิจัยแลพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
รวม0.000.00346,800.00
2.มจ.1-66-07-001 การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการใช้หนอนแมลงวันลายร่วมกับการเลี้ยงปลาโดยใช้ระบบอัจฉริยะ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข (70)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
274,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ (30)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
117,600.00
รวม0.000.00392,000.00
3.มจ.1-66-07-004 การพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและการขุนกุ้งก้ามกรามไซด์ใหญ่ โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำจากแมลงและสารสกัดจากพืชท้องถิ่นในการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้ระบบน้ำหมุนเวียนแบบสมบูรณ์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
196,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (30)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
117,600.00
นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม0.000.00313,600.00
4.มจ.1-66-07 แผนงาน : การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดร่วมกับการปลูกพืช เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยรวมถึงการสร้างอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
40,000.00
รวม :40,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
40,000.00
รวม0.000.0040,000.00
5.บพท.-66-002 การสร้างระบบการประเมินและการรับรองมาตรฐานวนเกษตรอินทรีย์แบบมี ส่วนร่วม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
876,000.00
รวม :876,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
438,000.00
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง (15)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ (10)
[นอก] บริษัท สังคมสุขภาพดี จำกัด
นายพศิน อุดมพันธ์ (5)
[นอก] ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
นายวิเชียร ศรีวิชัย (5)
[นอก] ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่
นางสาวชนมน เล็กนามณรงค์ (5)
[นอก] ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่
นายชัยวัฒน์ จันทร์ศิริ (5)
[นอก] ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย
นางสาวพิชฌาญา ณรงค์ชัย (5)
[นอก] ผู้แทนวิสาหกิจฯ อ.เทิง จ.เชียงราย
รวม0.000.00438,000.00
6.มจ.1-66-06-003 นวัตกรรมกัญชงอินทรีย์และสารสกัดเพื่อเสริมอาหารสัตว์ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์เศรษฐกิจเป็นอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์อินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
490,000.00
รวม :490,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร (40)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
196,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ (30)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม0.000.00196,000.00
7.มจ.1-66-06-006 การผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
20,000.00
รวม :20,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ (25)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ (15)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3,000.00
นายประเสริฐ ประสงค์ผล (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม0.000.0018,000.00
8.มจ.1-66-07-002 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nannochloropsis sp. ความหนาแน่นเซลล์และคุณค่าทางอาหารสูงด้วยระบบปิดเพื่อใช้สำหรับอนุบาลลูกปูม้าด้วยเทคนิคไบโอเอ็นแคปซูเลชั่นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ดร. สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดร. พัชราวลัย ศรียะศักดิ์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวพิมพรรณ พิมลรัตน์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
39,200.00
รวม0.000.0039,200.00
9.สวก.-66-008 โครงการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
7,084,000.00
รวม :7,084,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,416,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก (20)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (20)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม0.000.001,416,800.00
10.บพข.-66-001 ระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและการเพิ่มมูลค่าเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีที่2
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
5,482,704.00
รวม :5,482,704.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (25)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,370,676.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี (20)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม0.000.001,370,676.00
11.มจ.1-66-07-003 การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามด้วยนวัตกรรมการเสริมแอสตาแซนธินธรรมชาติจากสาหร่ายฮีมาโตคอคคัส (Haematococcus) ภายใต้เทคโนโลยีสมาร์ทไบโอฟลอค
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ (70)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
274,400.00
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข (30)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
117,600.00
รวม0.000.00392,000.00
12.APN.-66-001 Strengthening livelihood resilience through community-based aquaculture in rural northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) ประเทศญี่ปุ่น
1,505,709.00
รวม :1,505,709.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม (34)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
511,941.06
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ (15)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
225,856.35
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย (15)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / งานบริการวิชาการและวิจัย
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ (12)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นายเทพพิทักษ์ บุญทา (12)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ (12)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
180,685.08
รวม0.000.00918,482.49
13.ปตท.-66-002 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือปลาช่อนทะเลเป็นสารประอบเชิงหน้าที่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,576,000.00
รวม :2,576,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (70)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,803,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (25)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (5)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม0.000.001,803,200.00
14.สนช-66-002 การดำเนินการพัฒนามิติสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจภายในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3,000,000.00
รวม :3,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (56)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ (10)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (8)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
240,000.00
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (8)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล (8)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รวม0.000.00240,000.00
15.บพข.-66-002 การขยายสเกลการผลิตและทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากส่วนเหลือใช้การแปรรูปปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
7,053,860.00
รวม :7,053,860.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (25)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1,763,465.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม (15)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
รวม0.000.001,763,465.00
16.สอวช.-66-001 โครงการแนวทางที่ยั่งยืนในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
363,000.00
รวม :363,000.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
363,000.00
ศ. ดร.อลัน ดี ซิกเลอร์ (0)
[นอก] คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รวม0.000.00363,000.00
17.RPF-65-005 การจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
มูลนิธิโครงการหลวง
440,200.00
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง
3,455,000.00
รวม :3,895,200.00
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน (10)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
389,520.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ (10)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
นายวสุ ไชยศรีหา (5)
สำนักงานมหาวิทยาลัย / กองเทคโนโลยีดิจิทัล / งานวิจัยและพัฒนา
รวม0.000.00389,520.00
18.สวก.-65-004 การพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีและทนทานต่อโรคสเตรปโตคอค โคซิสด้วยระบบอินทรีย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1,266,201.00
รวม :1,266,201.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ (60)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
759,720.60
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
253,240.20
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
126,620.10
รวม0.000.001,139,580.90
19.NTU.-66-001 Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
Nanyang Technological Technological University
313,119.00
รวม :313,119.00
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม (70)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
219,183.30
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
62,623.80
นายเทพพิทักษ์ บุญทา (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวม0.000.00281,807.10
20.มจ.1-66-06-006.1 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
284,000.00
รวม :284,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
142,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
142,000.00
รวม0.000.00284,000.00
21.มจ.1-66-07-005 การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการผลิตปลากดหลวงเกรดพรีเมียมร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบน้ำหมุนเวียนภายใต้สภาวะน้ำน้อยและใช้แบคทีเรียที่เหมาะสมเพื่อการบำบัดน้ำ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
392,000.00
รวม :392,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
196,000.00
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล (30)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
117,600.00
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
39,200.00
รวม0.000.00352,800.00
22.สวก.-66-007 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบนิเวศวิทยาทางน้ำลุ่มน้ำยม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,893,506.00
รวม :2,893,506.00
ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ (25)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
723,376.50
ผศ. ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางกิตติยา ขอเชื้อกลาง (25)
[นอก] นักวิจัยอิสระ
รวม0.000.00723,376.50
23.มศว.-66-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นสติกเกอร์น้ำมันหอมระเหยออร์แกนนิกสำหรับบรรเทาภาวะเครียด
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
360,000.00
รวม :360,000.00
รศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง (50)
[นอก] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ (20)
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
36,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
อ.นพ.ดีพร้อม ศิริเขต (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รวม0.000.0036,000.00
24.มจ.3-66-002 องค์ประกอบของกรดอะมิโนและคุณภาพทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเนื้อปลาบึกที่ผ่านกระบวนการบ่มเนื้อ
งบประมาณภายในสถาบัน / กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50,000.00
รวม0.000.0050,000.00