แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
2,580,000.00 8,912,400.00
รวมทั้งหมด : 11,492,400.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
2,036,100.00 3,527,420.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
2,036,100.00 0.00 0.00 3,527,420.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด : 5,563,520.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 11,492,400.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 5,563,520.00 5,563,520.00 0.00 0.00
1.มจ.1-66-04-001 การพัฒนาระบบบริหารจัดการชีวมวลเชิงพื้นที่และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการลดปัญหาหมอกควัน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
882,000.00
รวม :882,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
220,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
132,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
132,300.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
132,300.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
88,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
88,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ (5)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
44,100.00
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก (5)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม837,900.000.000.00
2.มจ.1-66-04 แผนงาน : การบริหารจัดการและการแปรรูปชีวมวลด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาหมอกควันบนพื้นที่สูง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
32,000.00
รวม :32,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
32,000.00
รวม32,000.000.000.00
3.สวก.-66-001 แอพพลิเคชัน C_STOCK เพื่อการจัดการปุ๋ยสำหรับการเกษตรภายใต้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,006,000.00
รวม :2,006,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง (40)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
501,500.00
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม501,500.000.000.00
4.กยท. -66-001 เครื่องผลิตผ้าเคลือบน้ำยางระบบความร้อนร่วม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
495,000.00
รวม :495,000.00
อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
123,750.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
123,750.00
รวม247,500.000.000.00
5.มจ.1-66-08-008 การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจมูกข้าวโพดหวานจากจมูกข้าวโพดหวานคัดทิ้งในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
343,000.00
รวม :343,000.00
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม (100)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
343,000.00
รวม343,000.000.000.00
6.มร.ชม.-66-001 ต้นแบบระบบการจัดการของเสียในระดับชุมชนด้วยการเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพร่วมกับถ่านไฮโดรซาร์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (มร.ชม.)
450,000.00
รวม :450,000.00
อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท (70)
[นอก] มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผศ. ดร.บุญญา ชาญนอก (20)
[นอก] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
45,000.00
รวม45,000.000.000.00
7.วช.-66-015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการสวนทุเรียนสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
447,000.00
รวม :447,000.00
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (50)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
134,100.00
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
44,700.00
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รวม178,800.000.000.00
8.วช.-66-017 การศึกษาด้านพลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
500,000.00
รวม :500,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ (70)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
350,000.00
ศักราช ความหมั่น (20)
[นักศึกษา] วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
จินดามณี ป๊อกสอน (10)
[นักศึกษา] วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
รวม350,000.000.000.00
9.สวก.-66-002 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ความร้อนเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอบแห้งเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
1,000,000.00
รวม :1,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100,000.00
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100,000.00
รวม200,000.000.000.00
10.มจ.1-66-03-001 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการเกษตร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
735,000.00
รวม :735,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ (60)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
441,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
73,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
73,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
73,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ (10)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รวม661,500.000.000.00
11.อพ.สธ.-66-007.2 การศึกษาผลของการให้แสง LED ต่อเจริญเติบโตของเอื้องคำที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวและการวิเคราะห์สารพฤกษเคมี
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
0.00
รวม :0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล (50)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล (25)
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
0.00
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (10)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.000.000.00
12.มจ.1-66-03-006 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยการจัดการธาตุอาหารสำหรับแบบเฉพาะที่โดยผ่านแอพพลิเคชั่น C_STOCK และชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาหลักการเชิงแสง
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง (75)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (25)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
73,500.00
รวม73,500.000.000.00
13.มจ.1-66-03-009 ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะระบบปิด โดยลดอุณหภูมิและสร้างหยดน้ำด้วยแผ่นเพลเทียร์ (Peltier) เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
294,000.00
รวม :294,000.00
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ (70)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
88,200.00
รวม88,200.000.000.00
14.สวก.-66-003 โครงการขยายผลเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนใช้สำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2,094,200.00
รวม :2,094,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา (10)
วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง (10)
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
209,420.00
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (10)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
รวม209,420.000.000.00
15.บพข.-66-003 เทคโนโลยีการอุ่นน้ำในระบบเพาะฟักพันธุ์ปลาด้วยระบบผลิตน้ำร้อนและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์ปลาเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
1,670,200.00
รวม :1,670,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี (40)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
668,080.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
334,040.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
250,530.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
250,530.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ (10)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
167,020.00
รวม1,670,200.000.000.00
16.OLUM.-66-001 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
250,000.00
รวม :250,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก (50)
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
125,000.00
รวม125,000.000.000.00