แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1/10/2565 ถึง 30/9/2566
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31/5/2566 ถึง 30/5/2567
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
1,359,928.00 12,309,102.00
รวมทั้งหมด : 13,669,030.00
จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
539,805.00 5,724,218.00
วิทย์ สังคม เกษตร วิทย์ สังคม เกษตร
0.00 539,805.00 0.00 0.00 5,724,218.00 0.00
รวมทั้งหมด : 6,264,023.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ สังคม เกษตร
จำนวนเงินทั้งหมด : 13,669,030.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 6,264,023.00 0.00 6,264,023.00 0.00
1.มจ.1-66-01-011 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตลำไยปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
931,000.00
รวม :931,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล (25)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (15)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ (15)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
139,650.00
นางจิรนันท์ เสนานาญ (15)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร / กองบริหารงานวิจัย / งานบริหารเงินทุนวิจัย
รวม0.00139,650.000.00
2.มจ.1-66-09-003 การสานพลังการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวและยกระดับการจัดการสุขภาวะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด19 เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในวิถีปกติใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
58,800.00
รวม :58,800.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (70)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
41,160.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5,880.00
อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รวม0.0047,040.000.00
3.สสส.-66-002 การส่งเสริมบทบาทตำรวจชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4,848,840.00
รวม :4,848,840.00
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (30)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1,454,652.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (25)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1,212,210.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (25)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร (20)
[นอก] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รวม0.002,666,862.000.00
4.วบศ.2566.002 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่การยกระดับคุณภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยวิทยาลัยบริหารศาสตร์
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา (50)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (50)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25,000.00
รวม0.0050,000.000.00
5.กรมศิลปากร.-66-001 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ ประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหน่วยงานให้บริการในสังกัดกรมศิลปากร
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
กรมศิลปากร
700,000.00
รวม :700,000.00
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ (80)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
560,000.00
ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล (10)
[นอก] สถาบันรัชต์ภาคย์
นางสาวณฐมน น่านโพธิ์ศรี (10)
[นอก] สถาบันรัชต์ภาคย์
รวม0.00560,000.000.00
6.DOA-66-002 บทบาทภาวะผู้นำชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / อื่น ๆ
ล้านนาสวนเห็ด
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง (100)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50,000.00
รวม0.0050,000.000.00
7.วบศ.2566.003 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยวิทยาลัยบริหารศาสตร์
50,000.00
รวม :50,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (80)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5,000.00
อาจารย์กฤษตธี สุนันตา (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5,000.00
รวม0.0050,000.000.00
8.สวรส.-66-001 โครงการบทบาทหน้าที่เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับภารกิจให้บริการดูแลสุขภาพชุมชน กรณีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2,784,012.00
รวม :2,784,012.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ (50)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1,392,006.00
ดร.ชวิน คำบุญเรือง (25)
[นอก] มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ดร.พงศพล มหาวัจน์ (10)
[นอก] มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อ.ร่งอรุณ หน่อคำ (5)
[นอก] มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผศ.ดร.นพวรรณ บุญธรรม (5)
[นอก] นักวิจัยอิสระ
ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี (5)
[นอก] นักวิจัยอิสระ
รวม0.001,392,006.000.00
9.บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-66-001 กระบวนการพัฒนาการขึ้นรูปและการผลิตวัสดุหน่วงไฟในรูปแบบเส้นใย และแผ่นเส้นใยกัญชงพร้อมศึกษาคุณสมบัติต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุสิ่งทอในเชิงพาณิชย์
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
900,000.00
รวม :900,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด (70)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง (30)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
270,000.00
รวม0.00270,000.000.00
10.มจ.1-66-09-003.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะและความเข้มแข็งในการสานพลังเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
170,128.00
รวม :170,128.00
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (60)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
102,076.80
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (30)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
51,038.40
อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ (10)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รวม0.00153,115.200.00
11.วบศ.2566.004 การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์และการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยวิทยาลัยบริหารศาสตร์
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์กฤษตธี สุนันตา (80)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10,000.00
รวม0.0050,000.000.00
12.วช.-66-016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพจากรากและเหง้ากระชายขาว ในรูปแบบลูกอม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
749,000.00
รวม :749,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ (25)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (20)
คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
74,900.00
นายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ (5)
[นอก] กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล (5)
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม (5)
คณะบริหารธุรกิจ
รวม0.0074,900.000.00
13.อบจ.ชม.-66-001 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
500,000.00
รวม :500,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร (20)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ (16)
คณะวิทยาศาสตร์
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ (16)
คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / งานบริการวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ (16)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80,000.00
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (16)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ศริญณา มาปลูก (16)
คณะวิทยาศาสตร์
รวม0.0080,000.000.00
14.DOA-66-001 คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวบุคลากรเชียงใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง (80)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (10)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5,000.00
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รวม0.0045,000.000.00
15.บพข.-66-001 การยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มอังกฤษและสหภาพยุโรป
งบประมาณภายนอกสถาบัน / งานวิจัยระดับชาติ
ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
877,250.00
รวม :877,250.00
ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร (30)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร (30)
[นอก] มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
175,450.00
อาจารย์กุลวดี กุลพักตรพงษ์ (10)
[นอก] นักวิชาการอิสระ
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์ (10)
[นอก] นักวิชาการอิสระ
รวม0.00175,450.000.00
16.วบศ.2566.001 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยวิทยาลัยบริหารศาสตร์
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์กฤษตธี สุนันตา (80)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10,000.00
รวม0.0050,000.000.00
17.ศจย. 66-00217 โครงการการประเมินศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
800,000.00
รวม :800,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร (25)
[นอก] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (25)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
200,000.00
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ (20)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ (20)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
160,000.00
อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รวม0.00360,000.000.00
18.DOA-66-003 ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อการบริหารแนวใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวบุคคลากรเชียงใหม่
50,000.00
รวม :50,000.00
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง (100)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50,000.00
รวม0.0050,000.000.00