รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ลูก
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) มีประโยชน์มากในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ เช่น การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบ RAPD (Random amplified polymorphic DNA) ซึ่งมีลำดับเบสสั้น ๆ แบบสุ่มทำให้สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้หลายบริเวณ และในหลายสิ่งมีชีวิต เครื่องหมาย ISSR (Inter-simple sequence repeat)ซึ่งมีลำดับเบสที่จำเพาะกับบริเวณที่เป็นส่วนซ้ำ (ไมโครแซเทลไลต์)ทำให้มีความจำเพาะมากขึ้น ให้ผลการทดลองค่อนข้างเหมือนเดิม ประโยชน์ของเครื่องหมายดีเอ็นเอมีหลากหลาย เช่น การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และการตรวจสอบลูกผสม เป็นต้น
คำสำคัญ : การตรวจสอบลูกผสม  ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม  เครืองหมายดีเอ็นเอ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2199  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 16/1/2561 13:09:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/10/2563 20:34:46
การนำเสนอผลงาน » การนำเสนอผลงาน
ข้าพเจ้า นางสาว มยุรา ศรีกัลยานุกูล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๑ “ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รู้เท่าทันและการประยุกต์วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ.อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และได้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง การผลิตเอทานอลจากแป้งมันฝรั่งที่เป็นของเหลือทิ้งด้วยกระบวนการหมักแบบ Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF)
คำสำคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ เอทานอล ลูกแป้ง SSF  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1716  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 26/7/2560 10:41:32  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 9:34:01
"ซ๊ะป๊ะซ๊ะเป้ด..เล่าเรื่องเมืองเหนือ" » ปอยส่างลองเวียงแหง เอกลักษณ์ชาวไทใหญ่
ปอยส่างลองเป็นประเพณีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของชาวไทใหญ่ ซึ่งมีการจัดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยอำเภอเวียงแหงก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีชาวไทใหญ่อาศัยอยู่และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย "ปอยส่างลอง"ก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่มีการจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานสำคัญของคนในชุมชนเวียงแหงเป็นอย่างมาก
คำสำคัญ : คัวตาน  ชาวไทใหญ่  ไทยทาน  บวชลูกแก้ว  ปอยส่างลอง  พิธีอุปสมบท  เวียงแหง  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4069  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปรมินทร์ นาระทะ  วันที่เขียน 25/6/2559 23:43:32  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 14:56:20
นานาสาระ » สัญชาตญาณแห่งความเป็น "แม่"
"แม่" ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ต่างก็รัก "ลูก" สุดหัวใจ..ไม่แตกต่างกัน...
คำสำคัญ : ความรัก  แม่  ลูก  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4315  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 13/1/2554 18:21:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 4:42:13