ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1644
ชื่อสมาชิก : ยุพเยาว์ คบพิมาย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yuppayao@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2557 10:42:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2557 10:42:00


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 21 “พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: Genetics for Sustainable Development”
สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560
สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการฟังบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล
สรุปเนื้อหาที่ได้จากการประชุมวิชาการ Genomics and Genetics 2016
สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ International Organic Symposium 2016
สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 “พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์”
การศึกษาชุดโครโมโซมในเซลล์พืชด้วยเครื่อง Flow Cytometry “Plant DNA Ploidy Analysis with Flow Cytometry”
12