ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 206
ชื่อสมาชิก : มยุรา ศรีกัลยานุกูล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : mayura@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/2/2554 14:35:12
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/2/2554 14:35:12


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทคโนโลยีชีวภาพ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน “Food Innovation for Quality of Life 2014” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13 มิถุนายน 2557และขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาเกี่ยวกับงานวิจัย ได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Bioreactor Design for Fructooligosaccharide Synthesis from Longan” ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อหัวข้อดังนี้ 1. Science and Innovation for Quality of Life 2. Innovation and Development: The Customer Value Proposition 3. ฟังสัมมนาใน Session “Food Product Development and Ingredient Innovation” 4. ฟังสัมมนาใน Session “Food Processing and Engineering” 5. ฟังสัมมนาใน Session “Food Health and Nutrition ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม นวัตกรรมใหม่ในการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม และ ได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในทำวิจัยได้ 2. การพัฒนาการเรียนการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา วท 498 การเรียนรู้อิสระ งานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รายวิชา ชว350 เทคโนโลยีชีวภาพ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนานักวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดย สำนัก วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาเกี่ยวกับงานวิจัย ได้รับฟังการบรรยายจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้อำนวยการกอง กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ถึงเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนโครงร่างงานวิจัย และ นำไปใช้ในการการเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัยได้ 2. การพัฒนาการเรียนการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา วท 498 การเรียนรู้อิสระ งานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งนำมาใช้สอนแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างงานวิจัย
Espel
การเขียน มคอ. 3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE
หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office
การได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ ๓ The 3rd International Conference on Bioresources toward World Class Products (BWCP2016) เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ข้อกำหนดมา๖ราฐาน BRC Food Issue 7
การพัฒนาตนเอง เรื่องการเขียนบทความวิชาการ
เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน