ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561) มีจำนวนทั้งหมด 311 คน โดยมีรายละเอียดแยกตามหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนดังนี้
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนนักวิจัยตามสัดส่วน นับจำนวนคน
(เงื่อนไขการนับ = ไม่ศึกษาต่อ และผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัยมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รวม < ร้อยละ 50 >= ร้อยละ 50
1.คณะผลิตกรรมการเกษตร259612184343
2.คณะบริหารธุรกิจ45457281717
3.คณะวิทยาศาสตร์1241247408484
4.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4040142626
5.คณะเศรษฐศาสตร์31311161515
6.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว1616977
7.คณะศิลปศาสตร์76767611514
8.คณะสารสนเทศและการสื่อสาร994633
9.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3202381515
10.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม31.531.5316.51515
11.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18181999
12.คณะสัตวแพทยศาสตร์1110
13.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ91.591.5455.53636
14.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร31313201111
15.วิทยาลัยบริหารศาสตร์232322033
16.วิทยาลัยพลังงานทดแทน191981111
17.วิทยาลัยนานาชาติ55322
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021