คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563)
#หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนอาจารย์และนักวิจัย (ทั้งหมด)อาจารย์และนักวิจัย (ลาศึกษา)อาจารย์และนักวิจัย (คงเหลือ)
วิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวม
 รวมทั้งหมด 393.0 288.0 681.0 18.0 26.0 44.0 375.0 262.0 637.0
1 ผลิตกรรมการเกษตร 67.0 67.0 2.0 2.0 65.0 65.0
2 บริหารธุรกิจ 47.0 47.0 7.0 7.0 40.0 40.0
3 วิทยาศาสตร์ 127.0 127.0 7.0 7.0 120.0 120.0
4 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 45.0 45.0 3.0 3.0 42.0 42.0
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 47.0 51.0 98.0 1.0 3.0 4.0 46.0 48.0 94.0
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 13.0 18.0 31.0 1.0 2.0 3.0 12.0 16.0 28.0
7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 25.0 25.0 2.0 2.0 23.0 23.0
8 พัฒนาการท่องเที่ยว 21.0 21.0 21.0 21.0
9 ศิลปศาสตร์ 82.0 82.0 7.0 7.0 75.0 75.0
10 เศรษฐศาสตร์ 34.0 34.0 1.0 1.0 33.0 33.0
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 21.0 21.0 1.0 1.0 20.0 20.0
12 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 23.0 23.0 23.0 23.0
13 สารสนเทศและการสื่อสาร 10.0 10.0 4.0 4.0 6.0 6.0
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 32.0 32.0 3.0 3.0 29.0 29.0
15 บัณฑิตวิทยาลัย 0.0 0.0
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 18.0 18.0 18.0 18.0