รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์00
2.อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์10
3.อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง10
4.อาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล10
5.อาจารย์ธีรภัทร จิโน0.50
6.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง13
7.อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ00
8.รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์10
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด13
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล11
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา10
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ12
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์10
15.อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์10
16.อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช11
17.รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี10
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย11
19.อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล1กำลังศึกษาต่อ0
20.อาจารย์รงรอง วงษ์วาล11
21.รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล11
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม11
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา10
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม11
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน12
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย10
27.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร00
28.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร10
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม10
30.อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ10
31.อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ10
32.อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์1กำลังศึกษาต่อ0
33.อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์11
34.อาจารย์ตุลชัย บ่อทรัพย์1กำลังศึกษาต่อ0
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี11
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023