รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก12
2.อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี11
4.อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว1กำลังศึกษาต่อ0
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ10
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น10
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์12
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม10
9.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง11
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง11
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ10
12.อาจารย์ยุทธนา สุนันตา10
13.อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย10
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ12
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์11
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์13
17.อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์12
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย12
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023