รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี1กำลังศึกษาต่อ0
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ11
5.อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร10
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์11
7.อาจารย์กฤษตธี สุนันตา10
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา10
9.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์12
10.อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์10
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข11
12.อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์1กำลังศึกษาต่อ0
13.อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข10
14.อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์10
15.อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล10
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย11
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล10
18.อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง10
19.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี14
20.อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ10
21.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง10
22.อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์10
23.อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี11
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023