รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres11
2.อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์1กำลังศึกษาต่อ0
3.น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว10
4.อาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง10
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย12
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน12
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์11
8.อาจารย์วาสนา สุขกุล10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์10
10.รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล14
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์11
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว12
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล10
14.ดร.วีร์ พวงเพิกศึก10
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร11
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล12
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์11
18.อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด11
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล10
20.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล11
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล10
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์10
23.อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี12
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี11
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน11
26.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์12
27.รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน12
28.อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์11
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ12
30.รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ10
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์11
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023