รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย10
2.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช11
3.อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ10
4.อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ12
5.อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา10
6.อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร12
7.อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์14
8.อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร11
10.อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ11
11.อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์14
12.อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น10
13.อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร12
14.อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์10
15.อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล11
16.อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง11
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023