รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม10
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง15
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์12
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี12
5.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ11
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์12
7.รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร10
8.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ12
9.รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ11
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี10
11.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์11
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์12
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม15
14.รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า11
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์10
16.อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์12
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม13
18.รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล10
19.อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด10
20.รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล11
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร11
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม11
23.อาจารย์พิสุทธิ์ กลิ่นขจร11
24.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์11
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย15
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ13
27.อาจารย์มุกริน หนูคง11
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่14
29.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ10
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม16
31.อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร11
32.รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่10
33.อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน00
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์13
35.รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย13
36.อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี11
37.รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก13
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี11
39.อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร13
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ10
41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย13
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023