รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์1กำลังศึกษาต่อ0
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร11
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ11
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์11
6.อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ10
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว10
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง1กำลังศึกษาต่อ0
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม10
10.อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร1กำลังศึกษาต่อ2
11.อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท1กำลังศึกษาต่อ0
12.อาจารย์สุชีรา ขยาย11
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์1กำลังศึกษาต่อ0
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล11
15.อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์10
16.อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง10
17.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม1กำลังศึกษาต่อ0
18.อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล10
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์10
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น10
21.อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์10
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ10
23.อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์11
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล10
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์10
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง11
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช13
28.อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท11
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข11
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์11
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์10
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ11
33.อาจารย์พิชิต สิทธิกัน10
34.อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว1กำลังศึกษาต่อ0
35.รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก11
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์10
37.อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล11
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร11
39.อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน10
40.อาจารย์อดิศร สิทธิเวช10
41.อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต11
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น11
43.อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์10
44.อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์11
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023