รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี10
2.อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข00
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์12
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ13
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร12
6.รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล12
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์10
8.อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา10
9.อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์12
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์12
11.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ14
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล12
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ13
14.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล14
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง11
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ12
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์10
18.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส11
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี10
20.รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์10
21.อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม10
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์10
23.รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย13
24.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน12
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023