รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม110
2.อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์1250
3.อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา100
4.อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข100
5.อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี100
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์100
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี100
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ120
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์100
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง1110
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล1260
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ15120
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์1265
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์100
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร12100
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ13150
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์120
18.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน120
19.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล18340
20.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส1460
21.รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์100
22.รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย13180
23.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ16215
24.รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล1280
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023