รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์1กำลังศึกษาต่อ0
2.อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม11
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา00
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล10
5.อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล1กำลังศึกษาต่อ0
6.อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา11
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร1กำลังศึกษาต่อ0
8.อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์1กำลังศึกษาต่อ0
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล11
10.อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล11
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023