รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์10
2.อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา1กำลังศึกษาต่อ1
3.อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์10
4.อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ14
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์10
6.อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์12
7.อาจารย์ปณิดา กันถาด10
8.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี1กำลังศึกษาต่อ0
9.อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์10
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู10
11.อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์11
12.อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ10
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล12
14.อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร13
15.อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร00
16.อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น10
17.อาจารย์ฐิติมา ศรีพร1กำลังศึกษาต่อ0
18.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด11
19.อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม11
20.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร11
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย12
22.อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส10
23.อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี10
24.อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์10
25.อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี10
26.อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์11
27.อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน11
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง10
29.อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย15
30.อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์16
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล แก้วสม12
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว12
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023