รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์00
2.อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง0.50
3.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ10
4.อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง10
5.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา10
6.อาจารย์กษมา ถาอ้าย19
7.อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา10
8.อาจารย์อลิษา อินจันทร์11
9.อาจารย์พิรานันท์ จันทาพูน10
10.อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร11
11.อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา10
12.อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร10
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี12
14.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์11
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง14
16.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย12
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม14
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ10
19.อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย10
20.อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน11
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์12
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา12
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง1กำลังศึกษาต่อ0
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ10
25.อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร12
26.อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์10
27.อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์10
28.อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี12
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย11
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม11
31.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ00
32.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก14
33.อาจารย์สินีนาฏ สองศรี10
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์11
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง13
36.อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม1กำลังศึกษาต่อ0
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น10
38.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน12
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย11
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน10
41.อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา12
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา11
43.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี11
44.อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร10
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ13
46.อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี12
47.อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์13
48.อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์10
49.อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม1กำลังศึกษาต่อ0
50.อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ10
51.อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์10
52.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ10
53.น.ส.สรัญญา โชติรัตน์11
54.อาจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา12
55.อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข13
56.อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง10
57.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส11
58.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ10
59.อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์10
60.อาจารย์อโนชา สุภาวกุล10
61.อาจารย์สุมัย หมายหมั้น110
62.อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร10
63.อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ10
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี10
65.อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน10
66.อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร11
67.อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร1กำลังศึกษาต่อ0
68.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น12
69.อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์10
70.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์10
71.อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ10
72.อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว10
73.อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด12
74.อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ11
75.อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน11
76.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว11
77.อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา10
78.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์10
79.อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน11
80.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี12
81.อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ112
82.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย11
83.อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง10
84.อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท111
85.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี13
86.อาจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย11
87.อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์11
88.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์11
89.อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ12
90.อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส11
91.อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ11
92.อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม11
93.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ10
94.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023