รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง100
2.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์11100
3.อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น1170
4.อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์100
5.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1380
6.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์115
7.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ14100
8.อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง100
9.อาจารย์วินัย แสงแก้ว100
10.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี11100
11.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว1160
12.อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น11100
13.อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท11100
14.อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร13140
15.อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร110
16.อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์14145
17.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม1370
18.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์1360
19.อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย110
20.อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก13220
21.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ100
22.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์1กำลังศึกษาต่อ00
23.อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์11100
24.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ11100
25.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา100
26.อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว12200
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก1กำลังศึกษาต่อ210
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์100
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล100
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์13190
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด1130
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี13110
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน1490
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1130
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา11100
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น11100
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย14140
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ100
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา11100
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด11100
41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล13105
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์1370
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร15400
44.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์12200
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ1350
46.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์1150
47.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์1130
48.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม1475
49.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ110
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์1590
51.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี1120
52.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์100
53.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา ชาลีพรหม100
54.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล12200
55.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์15120
56.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี12140
57.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น15400
58.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง12200
59.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ1130
60.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ19145
61.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต1160
62.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ1495
63.ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช1150
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023