รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก1กำลังศึกษาต่อ1
2.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ11
3.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา00
4.อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว12
5.อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์11
6.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์1กำลังศึกษาต่อ0
7.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ00
8.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี12
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา ชาลีพรหม10
10.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น14
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล12
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์15
13.อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก13
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์10
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี11
16.อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย10
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์13
18.อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร11
19.อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์14
20.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม13
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ10
22.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์13
23.ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช11
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์11
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม14
26.อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร13
27.อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท11
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์11
29.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต11
30.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ14
31.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว11
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ13
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์12
34.อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น11
35.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี11
36.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ16
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร14
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์13
39.อาจารย์วินัย แสงแก้ว10
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล13
41.อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง10
42.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ14
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด11
44.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา11
45.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์11
46.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ11
47.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ10
48.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย14
49.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย13
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น11
51.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา11
52.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร11
53.อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์10
54.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน14
55.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี12
56.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง12
57.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด11
58.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์11
59.อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น11
60.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล10
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์13
62.อาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง10
63.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023