รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์จันทร์จิรา เหลาราช11
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด1กำลังศึกษาต่อ1
3.อาจารย์เวลิกา มามูล10
4.อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู10
5.อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ10
6.อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ13
7.อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา00
8.อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง11
10.อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์11
11.อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์10
12.อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี10
13.อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา10
14.อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ00
15.อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค10
16.อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน10
17.อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ10
18.อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์10
19.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ1กำลังศึกษาต่อ0
20.อาจารย์แพรวา รัตนทยา10
21.อาจารย์ปาริฉัตร พิมล00
22.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์10
23.อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล10
24.อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ10
25.อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์11
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง10
27.อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา10
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ10
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน12
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร10
31.อาจารย์ลักขณา ชาปู่10
32.อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ1กำลังศึกษาต่อ0
33.อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต10
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป10
35.อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล13
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์10
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง10
38.อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล10
39.อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว10
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล10
41.อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล11
42.อาจารย์จิราภา สุภา10
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์10
44.อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล1กำลังศึกษาต่อ0
45.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ1กำลังศึกษาต่อ0
46.อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช10
47.อาจารย์อนงค์กร เทรล10
48.อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ10
49.อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง12
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง10
51.อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่1กำลังศึกษาต่อ0
52.อาจารย์ภัทธีรา อินใจ10
53.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ ขัติยะ11
54.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ10
55.อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู10
56.อาจารย์ดาว แสงบุญ10
57.อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ10
58.อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน11
59.อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น10
60.รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง11
61.อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา12
62.อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี10
63.อาจารย์พีรดา ประจงการ10
64.อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ1กำลังศึกษาต่อ0
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล10
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง10
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล10
68.อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด13
69.อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์10
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ11
71.อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์10
72.อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน10
73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์11
74.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์11
75.อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์10
76.อาจารย์พสุนิต สารมาศ10
77.อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร10
78.อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี10
79.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023