รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา10
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร11
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี13
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี13
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ11
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน11
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์10
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์11
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง13
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์11
11.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์12
12.รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ12
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล10
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์11
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ12
16.อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม11
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ14
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล10
19.Dr.Rameshprabu Ramaraj12
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023