รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน2561)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค10
2.อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล12
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ13
5.ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์12
6.อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ10
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์10
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง13
9.อาจารย์ศริญณา มาปลูก10
10.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี11
11.อาจารย์ ดร.อนุกุล บุญเลิศ10
12.อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล00
13.อาจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย11
14.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่10
15.อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง00
16.อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์13
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์12
18.รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล10
19.อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ12
20.อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล12
21.รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล13
22.อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ10
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล10
24.อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา12
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง15
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง17
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย11
28.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล11
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม10
30.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์12
31.อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว12
32.อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์10
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์11
34.อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล10
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร11
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง10
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม10
38.อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช10
39.รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า13
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์11
41.อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก11
42.อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย14
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี13
44.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม12
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร11
46.อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน12
47.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล11
48.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม12
49.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง12
50.อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี11
51.อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์1กำลังศึกษาต่อ0
52.อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ00
53.อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช11
54.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี11
55.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ11
56.อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล10
57.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์13
58.อาจารย์อลงกต กองมณี11
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี11
60.รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย10
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์14
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์12
63.อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล12
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์10
65.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ10
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล10
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน11
68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ12
69.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ11
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี14
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว12
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า12
73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย15
74.อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์13
75.อาจารย์จิราวรรณ รอนราญ1กำลังศึกษาต่อ0
76.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ราชกิจ1กำลังศึกษาต่อ0
77.อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง12
78.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ12
79.รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู12
80.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส11
81.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน11
82.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว10
83.อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช11
84.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์12
85.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ14
86.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต13
87.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์1กำลังศึกษาต่อ0
88.อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง10
89.รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ13
90.อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง12
91.อาจารย์กมลเทพ มีคำ10
92.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์10
93.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน14
94.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง12
95.อาจารย์วัชรินทร์ สาระไชย1กำลังศึกษาต่อ1
96.อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์12
97.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ10
98.อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล10
99.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย11
100.รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข12
101.อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง11
102.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง11
103.อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์1กำลังศึกษาต่อ0
104.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ10
105.อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร12
106.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล13
107.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล12
108.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า11
109.อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์11
110.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง11
111.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ11
112.อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด10
113.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์12
114.อาจารย์กัญญา บุตราช11
115.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม11
116.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ13
117.อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง11
118.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์10
119.รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท10
120.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด10
121.รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด10
122.อาจารย์พิมพร มนเทียรอาสน์10
123.อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์10
124.อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ11
125.อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์1กำลังศึกษาต่อ0
126.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่11
127.อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน12
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023