แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีการศึกษา 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่นับที่ลาศึกษาต่อ จำนวนเงินต่ออาจารย์และนักวิจัย คะแนนที่ได้
วิทย์ มนุษย์ รวม วิทย์ มนุษย์ รวม วิทย์ (60,000 บาท = 5 คะเนน) มนุษย์  (25,000 บาท = 5 คะเนน)
บาท/คน คำนวณ คะแนน บาท/คน คำนวณ คะแนน
0. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17 10,492,457.50 912,700.00 11,405,157.50 359.0 235.0 594.0 29,226.90 2.44 2.44 3,883.83 0.78 0.78 1.61
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร98,341,620.008,341,620.0054.054.0154,474.4412.875.005.00
2. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว00.000.0014.015.00.000.000.000.00
3. คณะวิทยาศาสตร์2795,000.00795,000.00116.0116.06,853.450.570.570.57
4. คณะเศรษฐศาสตร์2120,000.00120,000.0026.026.04,615.380.920.920.92
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม2110,000.00110,000.0032.032.03,437.500.290.290.29
6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1237,817.50237,817.5016.016.014,863.591.241.241.24
7. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร1300,000.00300,000.005.05.060,000.0012.005.005.00
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10.00125,000.00125,000.0016.013.029.00.000.000.009,615.381.921.920.96
9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ21,008,020.000.001,008,020.0047.039.086.021,447.231.791.790.000.000.000.89
10. วิทยาลัยนานาชาติ10.00128,700.00128,700.000.06.06.00.000.000.0021,450.004.294.292.15
11. วิทยาลัยบริหารศาสตร์00.000.0021.021.00.000.000.000.00