แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีการศึกษา 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 31/5/2565 ถึง 30/5/2566
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่นับที่ลาศึกษาต่อ จำนวนเงินต่ออาจารย์และนักวิจัย คะแนนที่ได้
วิทย์ มนุษย์ รวม วิทย์ มนุษย์ รวม วิทย์ (60,000 บาท = 5 คะเนน) มนุษย์  (25,000 บาท = 5 คะเนน)
บาท/คน คำนวณ คะแนน บาท/คน คำนวณ คะแนน
0. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17 10,492,457.50 912,700.00 11,405,157.50 373.0 237.0 610.0 28,129.91 2.34 2.34 3,851.05 0.77 0.77 1.56
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร98,341,620.008,341,620.0059.059.0141,383.3911.785.005.00
2. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว00.000.0015.016.00.000.000.000.00
3. คณะวิทยาศาสตร์2795,000.00795,000.00117.0117.06,794.870.570.570.57
4. คณะเศรษฐศาสตร์2120,000.00120,000.0028.028.04,285.710.860.860.86
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม2110,000.00110,000.0032.032.03,437.500.290.290.29
6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1237,817.50237,817.5017.017.013,989.261.171.171.17
7. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร1300,000.00300,000.006.06.050,000.0010.005.005.00
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10.00125,000.00125,000.0015.014.029.00.000.000.008,928.571.791.790.89
9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ21,008,020.000.001,008,020.0050.040.090.020,160.401.681.680.000.000.000.84
10. วิทยาลัยนานาชาติ10.00128,700.00128,700.000.03.03.00.000.000.0042,900.008.585.002.50