คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
127 127.0 0.0 127.0 7.0 0.0 7.0 120.0 0.0 120.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ 19/12/2551 0:00:00 19/12/2551 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ รองศาสตราจารย์ 12/10/2555 0:00:00 12/10/2555 0:00:00 1
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข รองศาสตราจารย์ 10/11/2551 0:00:00 10/11/2551 0:00:00 1
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า รองศาสตราจารย์ 29/2/2543 0:00:00 29/2/2543 0:00:00 1
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ รองศาสตราจารย์ 21/1/2535 0:00:00 21/1/2535 0:00:00 1
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี รองศาสตราจารย์ 9/10/2556 0:00:00 9/10/2556 0:00:00 1
7 รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย รองศาสตราจารย์ 1/4/2540 0:00:00 1/4/2540 0:00:00 1
8 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ รองศาสตราจารย์ 6/12/2539 0:00:00 6/12/2539 0:00:00 1
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล รองศาสตราจารย์ 3/4/2538 0:00:00 3/4/2538 0:00:00 1
10 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ 21/8/2549 0:00:00 21/8/2549 0:00:00 1
11 รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท รองศาสตราจารย์ 19/4/2553 0:00:00 19/4/2553 0:00:00 1
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด รองศาสตราจารย์ 29/12/2554 0:00:00 29/12/2554 0:00:00 1
13 รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู รองศาสตราจารย์ 6/6/2548 0:00:00 6/6/2548 0:00:00 1
14 รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต รองศาสตราจารย์ 23/5/2538 0:00:00 23/5/2538 0:00:00 1
15 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองศาสตราจารย์ 31/5/2536 0:00:00 31/5/2536 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/8/2557 0:00:00 5/8/2557 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/6/2544 0:00:00 4/6/2544 0:00:00 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/7/2546 0:00:00 21/7/2546 0:00:00 1
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/5/2525 0:00:00 3/5/2525 0:00:00 1
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2555 0:00:00 1/10/2555 0:00:00 1
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/10/2537 0:00:00 3/10/2537 0:00:00 1
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/7/2547 0:00:00 12/7/2547 0:00:00 1
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/3/2537 0:00:00 16/3/2537 0:00:00 1
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2546 0:00:00 1/10/2546 0:00:00 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/7/2536 0:00:00 14/7/2536 0:00:00 1
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/2/2536 0:00:00 16/2/2536 0:00:00 1
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/4/2556 0:00:00 10/4/2556 0:00:00 1
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/11/2555 0:00:00 30/11/2555 0:00:00 1
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/12/2532 0:00:00 6/12/2532 0:00:00 1
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/2/2551 0:00:00 1/2/2551 0:00:00 1
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/3/2543 0:00:00 27/3/2543 0:00:00 1
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2542 0:00:00 1/6/2542 0:00:00 1
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/5/2554 0:00:00 23/5/2554 0:00:00 1
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/11/2554 0:00:00 1/11/2554 0:00:00 1
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/1/2558 0:00:00 19/1/2558 0:00:00 1
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/6/2542 0:00:00 28/6/2542 0:00:00 1
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/11/2546 0:00:00 3/11/2546 0:00:00 1
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/11/2540 0:00:00 5/11/2540 0:00:00 1
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/3/2558 0:00:00 5/3/2558 0:00:00 1
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/11/2557 0:00:00 10/11/2557 0:00:00 1
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/3/2545 0:00:00 25/3/2545 0:00:00 1
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/6/2551 0:00:00 16/6/2551 0:00:00 1
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/10/2554 0:00:00 4/10/2554 0:00:00 1
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/4/2543 0:00:00 7/4/2543 0:00:00 1
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/6/2545 0:00:00 12/6/2545 0:00:00 1
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ราชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/6/2551 0:00:00 30/6/2551 0:00:00 1
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/8/2548 0:00:00 8/8/2548 0:00:00 1
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/7/2540 0:00:00 10/7/2540 0:00:00 1
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2536 0:00:00 1/7/2536 0:00:00 1
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/4/2544 0:00:00 2/4/2544 0:00:00 1
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/10/2540 0:00:00 22/10/2540 0:00:00 1
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2551 0:00:00 1/5/2551 0:00:00 1
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/6/2535 0:00:00 15/6/2535 0:00:00 1
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31/5/2528 0:00:00 31/5/2528 0:00:00 1
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/6/2541 0:00:00 26/6/2541 0:00:00 1
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2541 0:00:00 1/7/2541 0:00:00 1
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/12/2558 0:00:00 28/12/2558 0:00:00 1
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/10/2545 0:00:00 18/10/2545 0:00:00 1
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/10/2536 0:00:00 26/10/2536 0:00:00 1
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/9/2551 0:00:00 17/9/2551 0:00:00 1
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/10/2531 0:00:00 27/10/2531 0:00:00 1
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/1/2547 0:00:00 19/1/2547 0:00:00 1
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/8/2549 0:00:00 8/8/2549 0:00:00 1
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/5/2551 0:00:00 1/5/2551 0:00:00 1
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/11/2540 0:00:00 10/11/2540 0:00:00 1
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/3/2556 0:00:00 1/3/2556 0:00:00 1
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/10/2554 0:00:00 27/10/2554 0:00:00 1
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/9/2541 0:00:00 14/9/2541 0:00:00 1
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/12/2528 0:00:00 2/12/2528 0:00:00 1
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2550 0:00:00 1/10/2550 0:00:00 1
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/5/2541 0:00:00 27/5/2541 0:00:00 1
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31/5/2549 0:00:00 31/5/2549 0:00:00 1
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/10/2555 0:00:00 9/10/2555 0:00:00 1
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/2/2552 0:00:00 23/2/2552 0:00:00 1
75 อาจารย์กมลเทพ มีคำ อาจารย์ 2/5/2548 0:00:00 2/5/2548 0:00:00 1
76 อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์ 4/4/2537 0:00:00 4/4/2537 0:00:00 1
77 อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ 2/6/2551 0:00:00 2/6/2551 0:00:00 1
78 อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์ 24/7/2555 0:00:00 24/7/2555 0:00:00 1
79 อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์ 29/7/2558 0:00:00 29/7/2558 0:00:00 1
80 อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์ 1/4/2551 0:00:00 1/4/2551 0:00:00 1
81 อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ 22/10/2545 0:00:00 22/10/2545 0:00:00 1
82 อาจารย์จิราวรรณ รอนราญ อาจารย์ 2/8/2549 0:00:00 2/8/2549 0:00:00 1
83 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์ 16/8/2547 0:00:00 16/8/2547 0:00:00 1
84 อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์ 26/12/2559 0:00:00 26/12/2559 0:00:00 1
85 อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์ 5/6/2543 0:00:00 5/6/2543 0:00:00 1
86 อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์ 1/10/2543 0:00:00 1/10/2543 0:00:00 1
87 อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์ 2/9/2558 0:00:00 2/9/2558 0:00:00 1
88 อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์ 1/4/2562 0:00:00 1/4/2562 0:00:00 1
89 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์ 23/5/2537 0:00:00 23/5/2537 0:00:00 1
90 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ อาจารย์ 3/5/2553 0:00:00 3/5/2553 0:00:00 1
91 อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์ 11/10/2553 0:00:00 11/10/2553 0:00:00 1
92 อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์ 17/7/2557 0:00:00 17/7/2557 0:00:00 1
93 อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์ 16/1/2558 0:00:00 16/1/2558 0:00:00 1
94 อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์ 29/9/2549 0:00:00 29/9/2549 0:00:00 1
95 อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์ 3/12/2561 0:00:00 3/12/2561 0:00:00 1
96 อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์ 8/7/2556 0:00:00 8/7/2556 0:00:00 1
97 อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์ 17/8/2560 0:00:00 17/8/2560 0:00:00 1
98 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ 30/1/2560 0:00:00 30/1/2560 0:00:00 1
99 อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์ 15/7/2562 0:00:00 15/7/2562 0:00:00 1
100 อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์ 1/12/2559 0:00:00 1/12/2559 0:00:00 1
101 อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ 1/11/2549 0:00:00 1/11/2549 0:00:00 1
102 อาจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย อาจารย์ 5/10/2554 0:00:00 5/10/2554 0:00:00 1
103 อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ 28/5/2561 0:00:00 28/5/2561 0:00:00 1
104 อาจารย์พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ 1/4/2535 0:00:00 1/4/2535 0:00:00 1
105 อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ 27/11/2541 0:00:00 27/11/2541 0:00:00 1
106 อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ 9/6/2557 0:00:00 9/6/2557 0:00:00 1
107 อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์ 6/5/2540 0:00:00 6/5/2540 0:00:00 1
108 อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์ 16/5/2551 0:00:00 16/5/2551 0:00:00 1
109 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ 1/6/2549 0:00:00 1/6/2549 0:00:00 1
110 อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์ 23/4/2547 0:00:00 23/4/2547 0:00:00 1
111 อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล อาจารย์ 5/4/2555 0:00:00 5/4/2555 0:00:00 1
112 อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์ 1/8/2549 0:00:00 1/8/2549 0:00:00 1
113 อาจารย์วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ 8/3/2553 0:00:00 8/3/2553 0:00:00 1
114 อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์ 1/8/2556 0:00:00 1/8/2556 0:00:00 1
115 อาจารย์ศริญณา มาปลูก อาจารย์ 9/6/2557 0:00:00 9/6/2557 0:00:00 1
116 อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ 21/8/2549 0:00:00 21/8/2549 0:00:00 1
117 อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ 1/11/2559 0:00:00 1/11/2559 0:00:00 1
118 อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง อาจารย์ 20/11/2538 0:00:00 20/11/2538 0:00:00 1
119 อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์ 23/4/2542 0:00:00 23/4/2542 0:00:00 1
120 อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์ 1/2/2555 0:00:00 1/2/2555 0:00:00 1
121 อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ 1/11/2553 0:00:00 1/11/2553 0:00:00 1
122 อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ 1/4/2558 0:00:00 1/4/2558 0:00:00 1
123 อาจารย์ ดร.อนุกุล บุญเลิศ อาจารย์ 11/4/2560 0:00:00 11/4/2560 0:00:00 1
124 อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ 1/8/2549 0:00:00 1/8/2549 0:00:00 1
125 อาจารย์อลงกต กองมณี อาจารย์ 10/8/2541 0:00:00 10/8/2541 0:00:00 1
126 อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร อาจารย์ 1/2/2545 0:00:00 1/2/2545 0:00:00 1
127 ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ เจ้าหน้าที่วิจัย 3/4/2560 0:00:00 3/4/2560 0:00:00 1