คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
10 0.0 10.0 10.0 0.0 4.0 4.0 0.0 6.0 6.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/6/2549 0:00:00 21/6/2549 0:00:00 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/9/2550 0:00:00 11/9/2550 0:00:00 1
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/6/2562 0:00:00 10/6/2562 0:00:00 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2553 0:00:00 1/6/2553 0:00:00 1
5 อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ 1/12/2558 0:00:00 1/12/2558 0:00:00 1
6 อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์ 25/10/2555 0:00:00 25/10/2555 0:00:00 1
7 อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ อาจารย์ 1/10/2551 0:00:00 1/10/2551 0:00:00 1
8 อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม อาจารย์ 21/6/2560 0:00:00 21/6/2560 0:00:00 1
9 อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล อาจารย์ 14/9/2550 0:00:00 14/9/2550 0:00:00 1
10 อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา อาจารย์ 17/12/2528 0:00:00 17/12/2528 0:00:00 1