คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
18 18.0 0.0 18.0 1.0 0.0 1.0 17.0 0.0 17.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/3/2555 0:00:00 1/3/2555 0:00:00 1
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/4/2537 0:00:00 1/4/2537 0:00:00 1
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/12/2556 0:00:00 18/12/2556 0:00:00 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/12/2541 0:00:00 30/12/2541 0:00:00 1
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/8/2551 0:00:00 1/8/2551 0:00:00 1
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/9/2540 0:00:00 15/9/2540 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/5/2536 0:00:00 25/5/2536 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2560 0:00:00 1/6/2560 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/5/2535 0:00:00 19/5/2535 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/9/2547 0:00:00 13/9/2547 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2551 0:00:00 1/7/2551 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/12/2556 0:00:00 24/12/2556 0:00:00 1
13 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ 24/12/2556 0:00:00 24/12/2556 0:00:00 1
14 อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์ 4/1/2559 0:00:00 4/1/2559 0:00:00 1
15 อาจารย์ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ 20/10/2557 0:00:00 20/10/2557 0:00:00 1
16 อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ 2/9/2556 0:00:00 2/9/2556 0:00:00 1
17 อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์ 2/3/2558 0:00:00 2/3/2558 0:00:00 1
18 อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ 12/11/2558 0:00:00 12/11/2558 0:00:00 1